Ахъли урцаб «ЧIакала дурхIни»

Дагъистанна жа­гьил­ти журналис­ту­нала слётличи рукьниличи разириубра. Илаб «Орлёнок Дагестан» бикIуси газеталичил ва илаб бузути журналистуначил тянишриуб­ра. ДурхIнас хасбарибси ил газетала 6600-ла кьадарлизиб тираж леб. ХIебиалли, газета кайсути 6600 дурхIяличицун ахIи, илдала гьалмагъуначира газетали гIяхIла шайчиб асар бирули саби. Газета бучIути дурхI­нани телефоннизиб дугI­ли замана хIебуркIу, илар­ти хIя­заназиб хIебиркьур.

ХIебелчIи лебалли, хIул­бани чедибяхъибхIелира, газета белчIес дигесли балкьа­ахъурли биъни чебаэсли саби. Илар делчIес къиян­хIе­духъести, халали ахIенти макьалаби кадяхъили сари.
Ишдусла майла 31-личиб дурабухъунси газетализирти макьа­лабала уми делчIалли, багьесли саби селичила гъай­бикIулил газета. «ДурхIни ахIе­рабирнила бархIиличил», «Аргъбаибсиличила ихтилат», «Жузала дунъялизи архIя», «Нушала Фазу пархрикIули ухусири», «Нуша чердиркIуси искусство», «Меусишавадси поэтла рухIла давла», «Нешагар вава» бикIуси литературала клуб, «Вавназирти хIеб», «Орлёноклис ахъси кьимат». Макьалаби чердикIибти ахIен, хIябал кIапIилизирад гьар-гIергъили касибти сари. Илдачи мешути, халаси мягIнала, делчIес гьамадти сари цархIилти макьалабира.
«Орлёноклис ахъси кьимат» бикIуси белкIлизиб «Замана» газетара гьанбушили саби. «Орленок Дагестан» ва «Замана» газетаби Россияла Федерацияла гьаннала заманала прессала «Мургьила фондли» гIяхIтигъунти сарливан чердикIили сари.
ДурхIни гIяхIла шайчиб бяркъес багьандан, газета бу­чIа­хъес лайикьли саби. Ил дуракайънилизир бутIакьяндеш дирути дурхIнала, гIулухъа журналистунала, духудешли, саберхурдешли, гIяхIла шайчиб бяркъурдешли, набчи халаси асар бариб.
Газета балкьарахъутани, илис макьалаби лукIутани, лу­кIес дурхIни бурсибирутани, чехIебиуси, амма дебали халаси хIянчи бирули саби или пикрирухъунра. Бирхаудичебли бурес вирар, илдани Дагъистанна дурхIнала челябкьла духуси ва гIяхIси бетарахъули саби.
Слётличир дахъал гIяхI­ди­зести далдуцунани чу­чи пикри битIикIулри. Ила ца­лабикибти, лебилра цаван, бу­зерила сархибдешличила пикрибикIулри, уржибси халаси хъалибаргван сабри, чедихIяртли цалра вяшикIули ахIенри.
Илар нуни бегI гьалар че­раибси газетала бекI редактор, даргала литература дигантани гIяхIли валуси Ильяс ХIусейновла рурси Ба­­си­рат Ильясовна ХIу­сей­но­ва­ни Басират Ильясов­нала гIя­­датласидешли, хала­хIе­­рер­хурдешли, сунечила гап­хIе­рикIнили уркIи ванара, ша­лара бариб. Чучила гап-чяхI­би­кIутани ахIен дунъяличи гIяхIдешла гье делгIути. Уктемдеш агарли бамсри хIебалули бузутани саби дунъя гьалабяхI арбикуси.
БегI гьалаб газета дура­бухъунхIейчирад гъал дус дикили сари.
«Илкьяйда балкьаурси, дурхI­нас хасбарибси ва гIяхI­билзуси газета регионнизибра цархIил агара», — викIулри, газетала коллектив мубаракбарес вакIибси Дагъистанна багьахънибала ва печатьла Агентствола бекI ГIябдуразакь ГIябдулвагьабович Жамалутдинов.
Илини ва гIилмула ва багьудила министрла заместительтани газетализиб бузути хIянчизартас, балбуцла бутIакьянчибас, илдала бузери кьиматлабирути лайикьти шабагъатуни дедиб.
Слёт ахъси даражаличиб хIядурбарилри. Дагъистанна «ЧIакала дурхIялис», ил ахъли урцахъес къиян кабирхьули бузути журналистунас, илдас кумекбирути лебилра жагьилти корреспондентунас халаси, шаласи челябкьла булгулра. Булгулицун ахIенра, илдигъунти дурхIнани ва илди бузахъес бурсибирутани челябкьла шаласи бетарахъниличи рирхулра. Илдала кьасани гьардизаб.