Дагъистан мяхIрум­б­и­у­б

Декабрьла 4-личив 93 дусла гIям­ру­личив гIям­ру­лизивад шал­гIе­ву­хъун РФ-ла Бузерила Игит, ДР-л­а Па­чалихъла Советла ХIурматла Пред­се­да­тель Мя­хIям­мадгIяли МяхIяммадович Мя­хIям­мадов.

Иличила убла заманализив гъай­икIес бархли дебали къиянни саби, сенахIенну Мя­хIям­­мад­гIяли Мя­хIям­мадовичгъунти пергер гIяхI­гъубз­ни бубкIути ахIен. Илини гIяхIти баркьудлумачил Дагъистанна ва арагIебли улкала тарихлизи сунела у «мургьила хатIличил» белкIун.
Илини Дагъистаннис бекIдеш дируси замана республика сунела лерилра бетуцуназиб гIяхIцадла гьа­лабяхI арбякьун. Илкьяйдали бетаахъес МяхIяммадгIяли МяхIям­ма­довичли гIяхIцад къайгънира дакIу­да­рибтири. Гьарли-марси дубурлан ва дагъистанлан сайливан, илини гIямру духIнарадли далутири, илди гIяхI­ду­хъахъести тяхIурти далдурцутири. Гъай агарли, ил Дагъистанна «кьяца тIал» сайри, сунечира лебилра хъарихъуси.
Республикалис бегIлара къиянти дусмазибра МяхIяммадгIяли МяхIям­ма­довичли Дагъистанна челябкьлалис жавабкардеш чесиб. Илини регионнис бекIдеш дирухIели сабри хIукуматла тамашала орган – Пачалихъла Совет акIахъубси, сунезира республикала халкьанала лебилра вакилти каберхурси.
ГIямрула пасихIдешла, гъабзадешла ва сабурчебдешла кумекличил илис Дагъистаннизиб даршудеш калахъес имканбакIиб, унраличирти республикабазир аги-кьяйда ибкьтихIели ва дявила анцIбукьуни кадиркухIели.
МяхIяммадгIяли МяхIям­ма­довичли гIядат­лати дагъистанлантала диги ва хIурмат сархиб. Ахъси къуллукъличивхIелира илини, хIян­чилабси телефоннизибад зянкъ­би­кIу­хIели, сунени кайсусири ва жаваб бедлугусири. ЗяхIматчибачил цугли гъайикIусири, илдала зугIлуми-масъулти иргъутири ва цалра дугьабиз пикри бяхIчихIеили балтуси ахIенри. Илис Дагъистан ва дигъистанланти дигахъутири. Мурталра сунела цаванзалантачила уркIила ванадешличил гъайикIусири. Лебтасалра илра илкьяйдали дигахъусири. Сунела цаванзалантачи, халкьличи ил илцадра вирхусири, хIятта 90 ибти дусмазир плошадьличир халкьла гъузгъалдидеш акIубхIели, Пачалихъла Советла Юрт буцибхIели — къараулти агарли, пунтбиубтала ургавад арякьунсири ва разиагардеш балахъути лебилра сунела кабинетлизи жибарибтири, итмаданал масъала гьунчибикахъибсири.
ГIякьлула мурхьдешличил, бугаси ва пасихIси девличил, се бетарарал гьала хили балниличил МяхIям­мад­гIяли МяхIяммадович мурталра цархIилтазивад декIарул­хъусири. Илала асилси бузери чихъли кьиматлабирусири Россияла Президент Владимир Путиннира. Илис бикьридеш дирули сари гIяхIцад шабагъатунани: «ВатIа гьаларти къуллукъуни багьандан» I-ибил ва III-ибил даражлумала орденти, Александр Невскийла орден, Россияла Федерацияла Бузерила Игит ва цархIилти.
Дила шайзибад ва республикала «Замана» газетала коллективла шайзибад халаси пашмандеш балахъулра илала гIямрула рархкья Зул­хIижат МяхIяммадовнази, илала ур­ши МяхIяммадсалам МяхIям­мад­гIя­лиевичлизи, лебилра узи-уршилизи ва гъамтази. Кьудратла ВегIли сабур габ кьисматла декIси бяхъ чекасахъес. Сай биалли, гьалжанализи хьуравараб. Илала шаласи сипат нушала уркIбазиб даимлис кавлан.