«Дудеш дубурагъуна дебаси вири»

Ишди бурхIназир нуша лебталалра уркIби пашмандиахъуб Дагъистаннис ахIерси, республика гьалабяхI башахънилизи халаси пай кабихьибси МяхIяммадгIяли МяхIяммадович МяхIяммадов гIямрулизивад шалгIевухънила хабарли.

Гьайгьайрагу, нуша лерилра дубкIути диъни иргъули диахIелра, илгъуна чихъти адамдешла ва халаси хIурматла адам нуша-ургав мицIирли агни багьес декIси анцIбукьли бетаур. МяхIяммадгIяли МяхIяммадовичла хъалибарг ва шанти гIеббуцес улкала цархIилти регионтазибад бархли адамти бакIиб.
МяхIяммадгIяли МяхIяммадовла урши — РФ-ла Президентла Администрацияла руководительла заместитель МяхIяммадсалам МяхIяммадовли хъалибаргла шайзибад пашмандеш багьахъес музабухъунти лебтасалра баркалла багьахъур: «Нушаб ил декIси бархIи саби. Халаси баркалла лебтасалра нушала децI барх буртIнилис. Гьайгьайрагу, илгъуна бархIи нушачил барх адамти лебнили нушаб кункдеш алкIахъули саби.
Кьудратла ВегIли гьариллис кабизахъурси замана лебси саби. Дудешли асилдешличил гIямру деркIиб. Ил дебали цIакьси, гъабзадеш лерси, дубурагъуна дебаси вири. Нуша, дурхIнани, диштIахIейчирад ишбархIиличи бикайчи балусири се-биалра гIеббурцуси, кумекбируси, эгер хIу хатIавикадли, бархьси гьунчи калзахъуси адам левниличила. Илини нуша гьарли-марли Дагъистанна гIядатуни хIясибли дяркъурра, ил кьяркьсира, секIал тIалаббирусира, цазаманаличиб уркIецIичевсира, хIеруди бирусира вири. Илини бархьдешгIерли кадилзахъес бурсидарира, пасихIти дугьбачилцунра ахIи, бегI гьалабси яргализиб, сунела баркьудлумачил.
Илини гIяхIцад къияндешуни чедаиб, амма илала рухIла цIакь селилра мутIигIхIебариб. Илала гIямрулизир дахъалри разити анцIбукьунира. Ил бузери дигуси вири – ил сабри илала гIямрула бекIлибиубси бетуцра. Илини цархIилван хIериэсра хIебали. Нушара Дагъистан, чебяхIси улка – Россия дигахъес, адамтала хIурматбирахъес бурсидарира. Нуша – илала дурхIнас — пахрубареси гIибрат леб, нушанира, илала у ахъли бихули, лайикьли хIердиэс къайгъибирехIе».