Дагъистанна дурхъаси да­в­­ла

Хамис бархIи, декабрьла 1-личиб дявила хасси бал­буцлизир бутIакьяндеш да­рибси, Гъабзадешла орденничил ша­ба­гъатлаварибси ИсмягIил МяхIям­ма­довличил гIяхIцад журналис­туни цала­би­кили гьунибаъни бетерхур.

«Жагьси, жагати куц-кабизла вегI урши, мурул адамтачи дахъ жагали далдиркути, офицерла палтарчевли, нушала гьала кайилри.
Дагъистанна бахъал уршбачи мешуси, гъабзадешчевси, сунечи сай вирхудеш бара багьарли чебиахъуси, лерси риалли рузини, нешли, тухумтани сунечи пахрубареси, гIямрулизив чевхIелкIи, вархьли вашес пикриикIуси, сунес дигуси се сабил багьурли, ил сархес гьунар ва имканти лерси», — хIера, илгъуна сай или пикри акIуб жагьси офицерличи хIеррикIули.
Аллагьли нушаб, бегIлара жагаси тIабигIятра, урхьура, дубуртира, дунъяличир хабарли дурести гъабзадешчебти уршбира гили сари. Илдигъунти уршби, Дагъистанна бурес агарли дурхъаси давла саби.
«Ну командир сайра, бургъанти бикуси машинала ухIнав ахIи, дурав «броняличив» сайри. Машинала мякьлаб халаси баргберд бетаур. Дила алгъай някълизи баргбердибси тупла бургIлуми чегиб. ВяхъибхIели, цаибси кумек барес нуни балуси саби. Някълизирад дашути хIи хасси гIягIниахъайчил тIашаира. Наб нуни изала хIярхIбирахъуси укол барира. Машина бикуси ургъанна дяхI цIали дигубли сукъуриублири, бахъалгъунти бяхъилри. Ну рульличи кайира. Бургъанти урехила мерличибад арбукира», — илгъуна хабар буриб ИсмягIилли сунени барибси гьунарличила.
Цаибси бархIиличивад вехIихьили, ИсмягIил МяхIяммадовли дявила хасси балбуцлизир бутIакьяндеш дирули калун. Сунела командирли, кIина Россияла игитла орденничи МяхIяммад гьалаихьиб. Командирли се-дигара барили игитла у бедахъес чесибсири, амма ил дергълизив кавшиб.
«Дила командир полковник сайри, илинира Гъабзадешла орденра цар­хIилти шабагъатунира касибси сай, кIидехIелра Чечнялизирти анцI­букьуназир, Сириялизирти дявила далдуцуназир бутIакьяндеш дарибси сай, Украинализиртигъунти цIакь­ти ярагъра, иларгъунти дургъбира чехIе­даира викIулри ил. Илар бегIлара цIакьти НАТО-ла ярагъ лер нушачи къаршили кадатурли; танкабачи къаршити пушкаби, гьаваличир урцути Турцияла «дронти», гьарахълирад цIа челкьути ракетаби».
«Ну разведчик сайра, дила командара разведчикуни саби. Нушара гIяхIти дергъла машинабачил, гIяхIти ярагъличил, палтарличил, лерил хIяжатдиркути секIайчил гIердуцилра. Илкьяйда хIе­биалри, нуша дургъес дирути ахIен­ри.
Дила командали Изюм шагьар азадбалтахънилизир бутIакьяндеш дариб. Нуша востокла шайчирад шагьарлизи духIнадерхуртири. Разведчикуни лебтасалра гьалаб башути саби, ил багьандан илдала къуллукъбирнира бегIлара къиянтази халбируси саби. Бургъантани шагьар буцили гIергъи, ил Росгвардиялизи бедлугуси саби. Илдани илар Россиялизиртигъунти тяхIяр-кьяйда гIердурцу.
Дергълизир бутIакьяндеш дарили гIергъи, нуша багьлабарахъес ардикутира. Ну вяхъибсира, кIинайс дергъ лебси мерличи нуша дархьибхIели сайри.
Гьаланачи някъ чеббяхъес чебиркур бикIутири тухтурти, наб нуни барибси кумек бархьсили уббухъун, дила някъ калахъес имкан бакIиб. ХIябал операция дариб. Тупала бургIлуми къакъла шайчирад, шайур гьаннара лерал. ДурадитIес гьачам асухIебирар или бурули саби тухтуртани.
Украинала бургъантачил гъамли къаршихIедикира. Набчил мякьлабси командали ца ургъан ясируциб, ил Хорватиялизивадси сайли увухъун. Кабушибтала ургабра цIудара камла бегIти чебаира. Илди чула санигIят хIясибли бургъанти саби, гIяхIцадла халаси кьадарлизиб бедлугуси алапалис, чинар дургъби лерли диалра илди бургъес башути саби. Чила шайчиб бургъалра илдас декIардеш агара. Нушачи къаршили бургъанти Украиналанти ахIи, ЧВК-ла (частная военная компания) бургъанти биэсра асубирар.
Нушала уршби итаб бахъал теб. Россия балтахъули тIашкабизуртира илди саби. Цалра кIантIивакIибси, урухиубси­ че­хIеира. Лебтанилра, гIяйиб-хатIа агар­­ли, чула хъарбаркьуни тамандирули сари.
Нуни ургъанна санигIят чеббикIибси саби. Бургъанти, офицерти хIядурбируси Суворовла уличилси училище таманбарира. Някъби кабиркахънила (армреслинг) спортла шайчив бургъантала ургав чемпион сайра. Дявила анцIбукьуназив се­кьяйда вяшикIес гIягIнилил вяркъурсира.
Ярагъла хIял хIебалули, дергъла тяхIяр-кьяйда хIедяркъурли бургъутас итаб гьамадли ахIен», – асилси ургъайчилси ихтилат дила уркIиличиб калунси тяхIярли хIушаб гьалабихьира.
ИсмягIил МяхIяммадов бургъантала наслулизивадси сай. Хала дудешла дудеш, ЧебяхIси ВатIа дергълизивад ордентанира медальтанира михъири баршили чарухъунсири.
ИсмягIилла дудеш жявли гIям­ру­лизивад арякьунсири, хала дудешла, цар­хIилти тухумтала кумекличил нешли халаваахъиб. БусягIят виштIаси уршила дудеш ветаурли сай.
ХIейгеси биалра, 21 ибил даршдуслизибра нушала уршби дургъбала ках­деш чехIебаахъили хIербиахъес бет­хIеур.
Дявила хасси балбуцлизир бу­тIа­кьяндеш дарибти уршби, лебилра гьарли-марти игитуни саби, дунъяличир лерти лерилра гIяхIдешуначи илди лайикьли саби. Улкалира илдала гьунар хъумхIертурли, гьарил шайчибад гIеббурцниличи дирхала леб.
Илаб калунти уршбала дяхIличи, хIулбази хIеризурхIели се-дигара барили, дявила хасси балбуц тIашаэс гIяхIсири ибси пикри алкIули саби. Илдала хIулбазиб дунъяла жагадешличил барх, уркIи цIумбулхъахъуси дигIяндешра чебиули саби. Илдачи хIерикIухIели, гъайхIейкIули, лехI­ка­хъили, уркIилизир лерти лерилра диги илдас дедес хьулирули сай. Ил се­кIал нуни гIячихъли балулра, дила узила цайлицаси уршилира, СВО-лизиб, цаибил бархIиличивад бутIакьяндеш дирули сай. Лебилра Аллагьли ахIерабараб.