ГIярмиялизи 800 дагъистанлан бархьиб

Регионнизиб гIебшнила призыв даимбарили саби. ГIярмиялизиб къуллукъбарес дагъистанланти дявила авал округлизи цугли бурхьути саби – Восточный, Центральный, Западный ва Южный. Иличила балахъули саби Дагъистанна Дявила комиссариатла гражданинти дявила къуллукъличи жибирнила ва хIядурбирнила шайчибси отделла начальник ХIусен ГIямархIяжиевли.

«Нушала жагьилти аркьути саби миллатла гвардияла гIяскуртази, илкьяйда бурхьути саби чус воздушно-космический или ирути ва воздушно-десантные или ирути цIакьанала гIяскуртазира. Дагъистанничи хъарси хIябал азирличибра имцIали призывникуни балкьаахъни саби, 800-личибра имцIали бархьилра. Чули къуллукъуни ихъуси мерличи гьар бархIи гIярмияби дурхьули сари.
Призыв дурабуркIнила хIяракат декабрьла 31-ли­чи­ бикайчи бухъянбилтIан, гIярмияби дурхьни — декабрьла 25-личи бикайчи», — викIи ХIусен ГIямар­хIя­жиев.
Илини илкьяйдали буриб, цацабехIти дагъистанланти хатIабиркули саби, валлагь, гIярмицуни дявила балбуцличи бурхьути саби бикIухIели.
«ГIярмицуни дявила хасси балбуц дурабуркIуси мераначи, ва илкьяйдали Россияла сагати субъектунили сарти — ДНР-лизи, ЛНР-лизи, Херсонская ва Запорожская областунази бурхьути ахIен», — цIакьбарили буриб ГIямархIяжиевли.