Челябкьлализир дирути дарсдешуначила буриб

Ноябрьла 22-личив «Дагес­тан­ская правда» газетала ре­дак­циялизив ДР-ла багьахънибала ва печатьла шайчибси Агентствола руководитель ГIяб­дуразакь Жамалутдинов журналистуначил гьуниваиб.

Балбуцла бекIлибиубси мурад сабри ведомствола бузерила сархибдешуначила ва гъамси челябкьлализир дирути дарсдешуначила багьахъни.
«Газетаби-журналтала бекI редактортачил барх, Агентстволи миллатунала мезаначир дурадулхъути изданиебала ца холдинг акIахъес пикрибарили саби.
ИшбархIи нушала гьарил газета декIарси «юридическое лицолизи» халбируси саби. Илгъуна тяхIяр биалли буркьбиубли саби, ва ишбархIи нушала гьала тIашдатурти цацадехIти масъулти ирзахъес диргалабулхъули саби. Амма илгъуна сагадешли СМИ-бала бузериличи сегъуналра асар хIебиру, иличи ургIебли – гонорартала фонд халабаахъес кумекли бетарар ва иличибли хIянчизартала алапара 30 яра 40 процентла кьадарлизиб ахъбирар», —викIи Агентствола руководитель.
Илала гъай хIясибли, миллатунала га­зетаби-журналтала бекIлибиубси къияндешли бетаурли саби учIан веткайхъни, ва баягъи иличибли газетабала тиражра камбикIни.
«Республикала гьарахъти шимази газета заманаличиб биахънила масъала секьяйда ирзулив?» ибси суайс жаваб чарбалтули ва газетаби тIинтIдирахънила сагати тяхIуртачила бурули, ведомствола руководительли баянбариб:
«Почтала отделениеби дузули сари, амма, нуни балуливан, илдазир алапаби ишбархIи илцад-декIар халати ахIен. Ца­бутIаван, ил сабабли гьачамлис почтальонтазирад дахъал хIянчи тIалабдирес руководительла бетарули ахIен, дила пикрили.
Амма газета бучIантачи заманаличиб биахъес дирехIе нушани, Интернетла кункдешуни пайдаладирули, сенкIун ишбархIи республикала гьарил шилизи Интернетла сеть баахъили саби. Ил багьандан редакциябас багьла-багьлали хIянчи циила цархIилван тIашбатес чебиркур».
ГIябдуразакь Жамалутдиновли журна­листунала цархIилти суалтасра тIинтIти жавабти чардатур.