БегIлара гIязизси адам

«ГIямру кадерхайчи дузахIелра,
бегIтала гьалабси чебла ахъес нушани хIедирехIе»

Нушала улкализир жура-журала санигIятунас хасдарибти бурхIни лер. Дила пикрили, бегIлара дурхъасили бетарули саби нешла БархIи. СенахIенну, дунъяличир бегIлара гIязизси, ахIерси, малхIямси, дурхIначи уркIи изуси адам сари неш. ХIязлис ахIенгу биштIати дурхIнанира бегI гьалаб ил дев буруси. Илцадра биштIаси, хIябал хIярплизибад цалабикибси девли, лерилра гIямрула мягIна бухIнабуцили саби.
ДурхIни халабаахъес, цаибти дугьби дагьахъес, илди дунъяличил тянишбарес ва гIямрула гьунчи кабизахъес мурталра къайгъилизирси адам сари неш.
Неш, сунела дурхIялис, жан мяхIкамдируси хIурулгIян сари. Лебилра нешанас чула дурхIначил барх цархIилти биштIатира хIулкIули ва талихIчебли хIербирули дигахъу. Илдала хIурматбирес ва мяхIкамбирес нушала чебла саби.
Нешанала уркIила дигила ахир лебси ахIен. Нушани илдачила ца минутлисалра хъумартес асухIебирар.
Сецад пасихIти, малхIямти, ванадешли ламдикIути, жагати ва дурхъати дугьби делкIаллира, нешличи дигиличила ва уркIила хIяланачила бурес хIейрар. Сунела гIязиз жан ахIерхIедарили, дугила гьанкI, арадеш мяхIкамхIедарили, илини нушаб пешкешбарибси диги, къайгъи, нушази кадихьибти адамдешла къиликъуни багьанданра, гIямру кадерхайчи, нуша илала чеблалиур сарра.
ГIямрула цацадехI шуртIразиб, нушабра хабарагарли гьимрукIихъили хьалли, дурхIначи нешла хIер сеналра барсхIебирар. Лебил дунъя гIелумбизурли хьалли, ил сунела дурхIяличирад гIелумхIерилзан.
Лябкьуси байрамличил мубаракбарес дигулра лебил дунъяличибти нешани. ДурхIнала хIурматли ва дигили кIапIдуцили калабая. Арати ва разити гIямру дулгулра хIушаб лебтасалра.
«Замана» газетала агьлу