«ЧIянкIли илхIели сархидая…»

Гьаларван Лавашала район­­на МикIхIила ши­ли­зибси спорт­ла школала КIял­гIялизир «Дубур­та­ла кубок» ибси уличил някъ бирхIяхъантала абзани де­терхур. Илдазир бутIакьяндеш да­риб МикIхIила, ГIяялахъябла, Жан­га­ма­хьила шимала школабала бу­чIан­та­­ни.

Абзани ибхьули, МикIхIила шила спортла школала някъ бирхIяхънила секцияла тренер МяхIяммад Гугуевич ГIябдулагIялиевли цалабикибти спортсменти ва хIербикIес бакIибти адамти абзла тяхIяр-кьяйдаличил тянишбариб: «Адамла гIямрулизиб спортла халаси кьадри лебси саби. Гьалаб лебилра адамти сабемцIурли хIянчилизи ахъили, мурталра вяшбикIутири. ИшбархIи бахъалгъунти жагьилтас, гаджетуни някъбази дуцили, лебси мерличибад абизес дигули ахIен. Иличибли саби нушала дурхIни зумали зягIипбиркутира. Нушала школализир спорт дигантас лерилра шуртIри акIахъубли сари. ХIурматла бегIти, дурхIни спортла секциябачи башахъеная. ИшбархIи заллизиб цахIнабикибти адамтала лугIи чебиухIели, уркIи разибирули саби. Гьачамлис нушала дурхIназир спортличи диги лерниличи умут леб. Някъ бирхIяхъанти, чедибдеш сархес дирусигъуна иштяхI чебаахъая. Амма багьирая, лерилра чедидикес дирути ахIенра. БекIлибиубси – бамсриагарли спортлизир «дузес», удивикибхIели, гIелумхIелзес, мутIигIхIекIес. ЧIянкIли илхIели сархидая хIушани чедибдеш!»
ДурхIни верхIел журала битIакIлизиб абз­бикIи. Гьарилла чедибдеш сархес багьандан гьуцI лебси биалра, цIакьтигъунти белгибариб. Илдани челябкьлализиб дурабуркIуси районна чемпионатлизир бутIакьяндеш диру. Гъамси заманализиб дурабуркIу республикала чемпионатра. Бурасли, МикIхIила шила дурхIнани армрестлинглизир гIяхIти гьунарти чедиахъули сари. Шилизибад чумал Россияла чемпион ва призёр леб. Тренер МяхIяммад ГIябдулагIялиев Дагъистан Республикала спортла ва физкультурала Министерствола шайзивад чуйнара шабагъатлаварибсира сай, сархибдешуни диахъни ва дурхIнас бяркъ бедлугни багьандан.
Ахирличиб чедибдеш сархибти спортсментас медальти, грамотаби ва арцла премияби дедиб. Премиябас арц декIардарибтири микIхIен МяхIяммадгIяли ГIябдулмажидовли.
Абзани ахирличи диркухIели, спортла школала директор Чамкур ХIябибович ХIяби­бов­ли спортсментас, бакIибти гIяхIлас ва абз дура­бер­кIахъес кумекбарибтас баркалла багьахъур: «Нушала игъбар саби илдигъунти дурхIни лебни. Дигалли спортлизиб, дигалли багьудилизиб гIелахIебулхъути. Сегъунти-дигара абзаназиб нушала шила, районна дурхIнани чула у чихъли бихIули саби. Нушала шилизибадти хабардерхурти бахъал спортсментачила бурес вирус. Илди хIушанира гIяхIил балути саби. Илдала гьуни даимбарахъес ва гьатIира ахъти сархибдешуни диахъес жидирулрая. Баркалла лебтасалра».