Мурталра мицIирсири

Ноябрьла 16-личиб, Р.ХIям­затовла уличилси рес­публикала Миллатла библиотекализиб даргала халкьла поэт Мя­хIяммадшапигI Бя­хIямгIялиев гьаниркахънила балбуц бе­терхур. Ил гьунибаънилис Дагъистанна жузала издательстволи поэтла назмуртала «У­рмала аръа марка» бикIуси жуз дураиб.
Балбуцлизир ДР-ла писательтала Союзла, Да­гъис­танна жузала издательствола, ДГУ-ла, Серго­къа­лала районна вакилтани ва поэтла творчест­во­ла гьалаб икрамбирути бучIантани бу­тIа­кьян­деш дариб.

Иличиб Сергокъалала районна культурала хIянчизартани Мя­­хIям­­мадшапигIла назмуртачил далуйти делчIун: Гь.МяхIям­мадовани, З.ГIя­либековли, М.ГIябдул­ке­ри­мов­ли ва цар­хIил­тани.
М.БяхIям­гIя­­лиев­ла творчество ахъси даражали­чиб чебиули балбуцличиб гъайбухъун: филоло­гияла гIилмуртала доктор, профессор, ДР-ла пи­са­тельтала Союзла даргала сек­цияла руководитель М.БяхIяммадов; ДР-ла культурала рурибси хIян­чи­зар, Р.ХIям­затовла уличилси Миллатла биб­лиотекала хIянчизар С.ХIяжиева; Дагъистанна халкьла поэтесса, «Лачин» журналла редактор А.ГIяб­дулманапова; Россияла писательтала Союзла член, ДР-ла культурала урибси хIянчизар ГI.ГIямаров; фи­лологияла гIилмуртала кандидат, Дагъистанна гIилмула Центрла историяла, мезла, литературала ва искусствола Институтла гIялим Х.Юсупов; Дагъистанна бузерила, Ярагъладарибти ЦIакьанала, дявила чулахъунала ва ветерантала Фондла председатель ГI.Нуралиев; филологияла гIилмуртала кандидат, ДГПУ-ла преподаватель Р.МирзамяхIяммадова; фи­лологияла гIилмуртала канди­дат, ДГУ-ла преподаватель М.Кьур­ба­нова; поэт, писатель, «Замана» газетала журналист П.Кьур­банова; Сергокъалала районна, Бур­хIимахьила школала му­гIял­лим М.ГIя­лиханов; Сергокъалала район­на «Эркиндешличи» газе­тала бекI редактор З.ГIумаров ва цар­хIил­тира.
Ахирличиб балбуц гIеб­бу­цибтас хъалибаргла ва узи-уршила шайзибадли баркалла багьахъур МяхIяммад Муъминовли ва поэтла урши Мурад Бя­хIям­­гIялиевли.
ИшбархIи М.БяхIямгIялиев поэт­ван, журналистван, тилмажван валули сай. Даргала ва Дагъистанна рухIла давла им­цIабиахъес илини халаси хIяракат бариб. Сергокъалала районна Бур­хIи­махьила школализиб мугIяллимли, гIур Дагъистанна телерадиола хIянчизарли, «Лачин» журналла редакторли, Дагъистанна писательтала Союзла Даргала секцияла руководительли узули, жагьти лукIанти гIеб­бурцули, илдас гьуни чебиахъули Мя­хIяммадшапигI бахълис багалавиуб.
Поэт 1952 ибил дуслизив, Сер­го­къа­лала районна УбяхI Мулеб­кIи­ла ши­ла администрациялизи кабурхуси ГIяй­нур­бимахьилизив акIубси сай. Сунела гIямрулизир МяхIям­мад­шапигIли дахъал къияндешуни дяхIяур. Ил виш­тIа­хIейчивадал серхурси, бузериличи хьул лебси, унрубас ва ши-шантас кумекбарес гьалакси урши вири. Сунела биштIати узи-рузис бекIахъ тIалаббарес Мя­хIям­мадшапигIли дудешличил дарх вацIала, хъумала, мицIирагличил дархдасунти хIянчурби дузахъи. Ил багьандан МяхIяммадшапигI мурталра унрубала, шантала гапличи лайикьли вири. Ил, халатани буруливан, школала гIямрулизивра багьудиличи гъира лебси, пагьмучевси учIан сайри.
ЧебяхIси ВатIайс къуллукъбарили гIергъи, МяхIяммадшапигI хъули чару­хъун ва бегIтази гIям­ру­лизир детерхахъес дигути сунела хьуланачила буриб. Чедир гьандушибти­ дусмазиб Мя­хIям­мад­­шапигIла хьулани гIердуцес илала бегI­­тала ахъри аги. Ам­ма, ил му­тIигI­­хIекIиб, гъамси за­ма­­нализив Моск­ва­­ла М.Горь­кийла уличилси ли­­тературный Ин­с­­ти­тут­лизи керхур.МяхIяммадшапигI бурес агарли адамтачил валикибси, их­тилат-лякьир дигуси, халасила­ хIурматбарес балуси, жагьси адамлис насихIят буруси, илис кумекла някъ гьабалтуси инсан вири. Ши-шантала, юлдаш-тянишла, балу-бирхутала зугIяла сунелаван буртIи. Тяп илгъуна саби МяхIяммадшапигIла творчест­вора: ил ВатIайчи, адамтачи, жагадешличи, па­сихI­деш­ли­чи дигили бицIили саби. Сунела творчестволизиб гIяхIцад мер буцили саби дигайла темали. Поэтли черяхIрирули сай дубурлан хьунул адам, илала адаб-хIяя, кабиз ва жагадеш.
Илини гIяхIцад пикри бяхIчиаили сай дявила темаличи, ВатIан багьандан жан мяштI­хIе­да­рибти адамтачи, патриот бяркъличи. Поэтли жагали сипатбарили сай узби дургъбазибад чархIебухъунси рузила децI:

Поэтли «Дила шан хIяна рурси» назмулизиб дургъби тамандиубли авцIали дус дикили гIер­гъи­ра рузи децIли риркьниличила, илала децIла ру­ге­ри­ли­чила бурули сай. Дусми ардякьункъира, ду­бурлан хьунул адам гIя­датунас, узбас ва ВатIайс марли ка­ли сари. Ишди, чузир халаси мягIна бухI­на­буцибти поэтла дугьбани, даргантала гIям­ру­ли­чи патриот бяркълашалси халаси асар бирули са­би.
ИшбархIи нушаб иличила убла заманализиб гьанбушес децIигули саби. 2004-ибил дуслизиб, гьанагар изай МяхIяммадшапигIла гIямрула ги къябаиб ва ил ахиратла хъули арякьун. Гьанна му­леб­кIанти поэтла хIяб­личи гьаман башар, илдас Мя­­хIям­мад­шапигI мурталра мицIирли кавлан.
Поэтли сунела гIямрула дякь балусиванри, узи-ур­ши­личил кьумур-алав кайибхIели, пигьала ахъбуцили, илдас мас­лигIятбарибсири: «Ну веб­кIибхIели, вавнала халаличил дила хIябличи дакIес хъуммартидая». Гъамтани поэтла дугьби масхараличи ардухибтири. Гьайгьай, поэт илди дугьби дурили, камси заманала ухIнав гIям­ру­ли­зи­вад арякьун.
МяхIяммадшапигI дила шан, гъамси ва наб дурхъаси адам сай. Нуни­ра иш­бар­хIи илала агри лебтачилра барх бур­тIул­ра, ва балбуцла лебилра бу­тIа­кьян­чи­бас баркалла балахъулра.
Вирхулра, ит МяхIям­мад­­шапигIлис хасбарибси гьу­­нибаъни бегI гIергъиси хIе­биъ­ни­ли­чи, челябкьлализир гIурра далдуцуни ду­ра­дуркI­ни­личи. Поэтла дур­хъаси ва кагибси пагьму чеабиуси наслулизи хъум­хIер­та­хъес къай­гъи­би­ре­хIе.