ДяхI шалали гьунибиути

Тах шагьарла Гьалмагъдешла Юртлизиб «Халкь бахъал саби, улка – ца» бикIуси конкурсла финал бетерхурсири.

Илар бутIакьяндеш дариб 11 районнизибад ва шагьуртазибад бакIибти пагьмуртала 33 коллективли, чулира муниципалитетуназир чедибдешуни сархибти. БакIибти-ургаб лебри Избербашла 1-ибил школала мугIяллимтала кьукьяра. Илдани «Национальное подворье» бикIуси номинациялизибси «Даргантала гумай» чебаахъиб.
ЖаняхIла урга тIинтIдарибти даргантала хъали-цIала ваяхIли, декIар-декIарти хурегунани, далай-гьалайли лебилра бакIибти хIяйранбариб. Марлира, къугъати миллатла палтарли бегIбиубти, гIяхIлас дяхI шалали гьунибиути мугIяллимтала кьукьяличи хIеррикIухIели, гьарахъси дубурла шилизир сарра или гьанбиркулри. Жюрили илдала къайгъни ахъли кьиматладариб, ва чедибикибти дипломтачил, арцличил шабагъатлабариб.
Наб 1-ибил мер буцибси Избербаш шагьарла 1–ибил школала мугIяллимтала коллектив мубаракбарес ва бузерилизир гьатIира сархибдешуни далгес дигулра. Уржибдеш, балгундеш, узидеш гIямрулизир мурталра каммадиаб. Цала цали хIурматбирули, хъулиб баракат камхIебирули, разили калабая!