Пикрила дураб батес асухIебирар

ДурхIни миллатунала бегIлара дурхъаси давла саби. Улкала челябкьла илдала някъбазиб са­би бикIути дугIла гъай ахIен. Илди урехилизи хIе­би­кахъни, социальный бяхIчибизлизиб мяхI­кам­барни нушала пачалихъла мягIничерти масъултазибад цали бетарули саби.

ДурхIни сегъунтили халабикIулил бегIтазибад, мугIяллимтазибад, тренертазибад дигахъуси саби. Халатас илди гIяхIси бяркъличи бикахъес, багьуди касахъес, гIямрула бархьси гьунчибад башахъес бурсибарес чебиркур. ДурхIначи халаси пикри бяхIчииэс чараагарси саби, хаслира тамай балугълахIебиубтачи.
Нушаб лебтасалра нушала дурхIни разитили, аратили, багьудлумачил бегIбиубтили, спортлизи ахъибтили, адаб-хIяяла къиликъуначибтили биубли дигулра. Пачалихълира илди масъултачи дяхIчиаибти проектуни ва программаби гIямрулизир детурхахъули сари. Амма, нушала дурхIнани наркотикуни пайдаладарес асубирнила урехира алкIули саби. Дила пикрили, цахIнарти цIакьаначил ил ва цархIилти масъулти арзес имканбикIур. ХIера, бара гьалабванра республикализиб наркотикуначи къаршиси хIяракат бетурхниличила гъай детаур.
«Дагъистан» РИА-ли­зив ДР-ла жагьилтала ­къул­лукъунала шайчивси ­ми­­нистр Камил СягIидов журналистуначил гьуниваиб ва ил хIяракатличила буриб. Илала гъай хIясибли, им­­цIаливан балугълахIебиубти дурхIначил саби иргъахънила хIянчи дурабуркIуси, сенахIенну ил кьукья гьа­мадли асарлиу биркухIели. Хасси хIяракатлизир рес­­­публикала лерилра муниципалитетунани бу­тIа­­кьян­деш дирути сари. Ил хIяракат 2017 ибил дус­ли­чибад дурабуркIули саби ва гIяхIти хIясилти чедиахъу­ли сари.