Тухтурлис баркалла

Ишди бурхIназир «Бархьдешла гьуни» газетала редак­циялизи ракIиб Бут­рила ши­лизирадси Кьур­ба­нис­мя­гIилова Па­тIи­мат Раба­да­новна. Илини буриб Ахъу­шала районна боль­ницализиб терапияла от­де­ле­ние­ли­зиб, арадеш ункъ­бирахъулра суненира ва сунела гIям­рула вархкья ХIя­жинира или. ПатIимат Ра­ба­­да­новнас баркалла ба­гьахъес дигулри терапияла отделениелизиб бузути тух­туртас, медсестрабас, хас­лира — чебетаибси хIеруди бируси тух­тур Мя­хIям­мадова Саида Му­саевнас.

— Саида Мусаевначила га­зе­­тализи белкIи дигулра, илини сегъуна жавабкардешличил, чекаризурли, зягIиптачи уркIецIиличил хIеруди бирулил, сунени касибси сани­гIятличи ралрикибси, коллективлизиб хIурмат сархибси, иличи ну дебали разилихIели. Нушала хъалибаргла шайзибад илис халаси баркалла багьахъес дигулра. Дила мурул ХIяжис гьанна хIябэсил инсульт бетаурси саби, дила арадешлизирра дахъал нукьсандешуни лер, чакарла изала ва цархIилтира.
Ил отделениелизиб чебетаибси умудеш саби, заманаличир кьанхIедиахъубли, чекабизурли уколти диру, капельницаби кадилзахъа ва цархIилтира, — буриб ПатIиматли.
Саида Мусаевнани Ахъушала урга даражала цаибил школа гIяхIти кьиматуначил таманбарибси саби. ГIур мединститутлизи карерхурли, илра, ункъли ручIули, хъараахъур.
Саидала бегIти Ахъушала шилизиб хIурмат сархибти адамти саби, дудеш Муса ветстанцияла халалгъуна сай, неш ПатIимат финансунала управлениелизир рузули сари.
Саидала гIямрула вархкья Мурад ИсмягIилов Ахъушала шилизив судьяли узули сай. Илдани кIел дурхIя абилкьули саби, гIяхIси бяркъра бедили.
Сархибдешуни имцIади­кIаб чула бузерилизир ва сани­гIятлизир!