ХъумхIертни чебаахъес…

Хасси балбуц бехI­би­­хьиб­хIей­чи­рад ну­шала рес­пуб­ликализибадти асил урш­бани илизир жигарла бу­тIа­кьяндеш дирули сари. Да­гъистан мурталра гIяхIгъубзначибли де­кIар­булхъусири ва гьаннара илкьяйда саби. Нушала уршбани ВатIан батахъес ибси жи уркIилабли улкала Ярагъ­ладарибти ЦIакьаназиб къул­лукъбирули саби. Илдани чула хъялис марли мурталра кавлути биънира чебаахъиб. Душмайс мутIигIбикIули ахIен, ярагъ лай­дакIили, гьаббулхъули ахIен. Ил багьандан саби ил­да­чи дявила генералтани ха­ласи бир­­хауди бирхьусира.

Нушала адамтани Ярагъ­ладарибти ЦIакьаназиб къул­лукъбирути чула шантачила хъу­муртули ахIен. Арц цахI­на­дяхъили, илдас хIяжатти ваяхI, палтар, берк-берж дурхьули сари. Дагъистаннизибси «Интербригада» бикIуси жа­ми­гIятла организация хасси балбуц дурабуркIуси мерличи башули саби. ДР-ла лерилра районтани цахIнадяхъибти секIал ил организацияла вакилтани бургъантачи диахъули сари.
ХIера, гьалабванра «Ин­тер­­бригада»-ли сагадан ар­хIя дураберкIиб. Кьукьялис бекI­деш дирулри ге­нерал-майор МутIалим МутIалимовли, илис кумекбирулри Чамкур ХIя­бибовли. Лебри гIурра цар­хIил­тира. «Хасси балбуц ду­ра­буркIуси мерличибти бургъути нушала дурхIни, узби, гьал­магъуни саби. Илдази ну­ша чу­чил цауркIли ва бекIлил хъумхIертули диъниличила ба­лахъес чебиркур», — буриб Ч.ХIябибовли.
Гьанна Украинализив сай МикIхIила шила школала учитель, бусягIятла замана дявила цIакьанала лейтенант Дауд ГIябдулкьадирович Мя­­хIям­­­мадов. Ил сентябрьла бехI­­бихьудличив мобили­зо­ватьварибсири. Илини ха­ласи баркалла багьахъур Дагъистаннис, «Интербригада»-лис ва чус хIяжатти секIал дархьибти адамтас. «Ну, дебали разилира илди-ургар нушала МикIхIила шила школала дурхIнани дархьибти секIал чедиухIели. Баркалла МутIалим МяхIяммадович, Чамкур ХIябибович, нушачила даимти къайгънас. Нушани биалли, ВатIайс барибси хъя бетурхахъехIе», – викIи Дауд МяхIяммадов.
МутIалим МяхIяммадовла гъай хIясибли, илдигъунти кумекла архIяби даимдарили дирар.