Дагъистан мяхIрумбариб

Адамла гIямру къяб­дердили хьалли, илала баркьуд­лу­мачила гьанбиркахъули ле­бай, ил цархIилтала уркI­базив мицIирли кавлан. ГIяхI­ти баркьудлумани сари тарих­лизир мурхьти къел гIелар далтутира.

Ишди бурхIназив гIям­ру­лизивад шал­гIевухъун пагьмучевси журналист, Да­гъистанна жамигIятла ва политикала хIя­ракатчи, мурталра сунечицун хасси пикри лебси, илдачила адамтази аргъахъес къайгъичевси ГIялипулатов Ильман Суб­хIянович. Халкьла зугIлуми илини суне­лаван пикридирутири ва илди арзести тя­хIуртагIив умцIусири. ХIера, илгъуна сайхIели ил лебтасалра насихIятчилира вирусири.
Дагъистанна пачалихъла педагогикала институтла филологияла факультет таманбарили гIергъи, илини сунела бузерила гьуни бехIбихьибсири «Из­бербашский рабочий» би­кIуси газетала редакциялизиб. Илар илала устадеш дебшладиуб викIалра, хатIа бетхIерар.
КIинайс Ильман СубхIя­но­вич телевидениелизи шурухъунсири. Илаб илини гIяхIцад дусмазиб асилдешличил бузери къелгIеббикусири, тамашала передачаби хIядурдирутири, илди-ургаб хасси мер бурцули саби «Акценты» бикIуси хIял-хIякьикьат баяндируси программали. Заманала ва халкьла тIалабуни иргъули, илини республикала гIямрула челукьути масъулти ахъдурцутири.
И.ГIялипулатовли жигарчерли бу­тIа­кьян­деш дирутири Дагъистанна жамигIятла гIямрулизир. Ил чуйнара ДР-ла Халкьла Собраниела депутатли викIибсири. Гьайгьайрагу, илала бузери чихъли кьиматлабарибсири пачалихъла ва ведомствобала шабагъатуначил.
ХIера, иш макьалализир республикалис бекIдеш дирантала иличила пикрумира гьаладихьес дигулра.

ДР-ла БекI С.Меликов: «ГIям­ру­ли­зивад шалгIевухъун Ильман СубхIянович ГIялипу­ла­тов – республикала пагьмучевси журналист, жамигIятла хIяракатчи, Халкьла Собраниела депутат. Чинав узалра, илала бекIлибиубси мурад саб­ри дагъистанлантала их­тиюрти далтахъни. Ильман СубхIянович лебтанилра бархьдешгIевси, Дагъис­тан уркIи-ур­кIи­лабад дигуси ва ахIерси республикалис гIяхI­деш барес къайгъичевси сай­ливан валусири. Ильман Суб­хIя­новичла ­гъамтази пашмандеш балахъулра ва децI барх бур­тIулра».

ДР-ла Правительствола Пред­седатель ГI.ГIябдул­мус­лимов: «Ильман СубхIя­но­вич «жявхIелила школала» журналистунала кьукьялизи кархусири, илини адамтала хIял-тIабигIят далутири ва мурталра жамигIятла-политикала тяхIяр-кьяйда иргъутири. Бархкьябани, юлдаш-хъилантани ва цаванзалантани илала халаси хIурмат бирусири. Дила гьанбикуназир нушала тамашала ихтилатуни кавлан. Ильман ГIялипулатовла узи-уршилизи пашмандеш балахъулра. Илгъуна къиянси бяхъ чекасахъес Кьудратла ВегIли цIакьани ва сабур габ».
Ильман СубхIяновичличила шалати пикруми дагъистанлантала уркIбазир даимлис кавлан. «Замана» газетала редакциялира илала гъамтази ва узи-уршилизи халаси пашмандеш балахъули саби.