«Мез мицIирли калахъес»

Гьалавван «Гьал­магъ­­­­деш» жур­нал­­­ла бекI ре­дак­тор Кьади ГIялисултIанов Да­­гъис­­­танна пачалихъла уни­вер­ситетла филологияла фа­­куль­тетла даргала от­де­ле­ние­ла студентуначил гьу­н­иваиб. «Гьал­магъдеш» 70 дус биъ­ни­ли­чил бархбасахъи, сту­ден­ту­начил ил журналла та­рих­­личила ихтилатбарни саб­ри гьу­ни­баънила мурад.
Гьала-гьала студентунала гьа­лав гъайухъун Дагъистанна ме­занала кафедрала заве­дую­щий, филологияла гIил­мур­тала док­тор, профессор М.Р.Бя­хIям­ма­­дов.

Илини дарган мезла агиличила, илди багьла-багьлали деткайхънила масъалала аргъ­баиб­дешличила буриб ва студентуни гIяхIяйчил тянишбариб.
Кь. ГIялисултIановли багьа­хъур издание мурт, секьяйда ва сегъунти мурадуначил акIа­хъуб­сирил.
«Журналла редактортили бузули калунти саби Дагъистанна машгьурти поэтуни ва писательти: ГIяхIмадхан Абу-Бакар, Газим-Бег БяхIяндов, Сулайбан Рабаданов, ХIябиб Кьурбанов ва цархIилтира.
ИшбархIила гьамадси ахIенси замана «Гьалмагъдеш» журналли мез мицIирли ка­лахъ­нилизи ва гьаладяхI дашахънилизи халаси пай кабирхьули саби», — викIи ил.
Редакторла гъай хIясибли, баягъи журналлизи бахъхIи лукIули ва чула сагати произведениебачил дарганти тянишбирули калунтири даргала писательти ва поэтуни. Илини студентунира илкьяйдали «Гьал­магъдешлизи» лукIахъес ва журнал къулбасбирахъес жи­­бариб.
Илала пикри нунира гIеб­бу­рцулра, сенахIенну дарган мезличил дурадулхъути газетабала, журналтала ва телевидениела передачабала кумекличилцун дирехIе нушани мез гьаладяхI ардукес.
Илкьяйдали дила кьас леб «Гьалмагъдеш» журналличил бархбас кабизахъесра, ила белкIани дурхьесра.
Баркалла багьахъес дигулра нушала преподаватель Му­са БяхIяммадовлис ва «Гьалмагъдеш» журналла бекI редактор Кьади ГIя­лисултIановлис илцадра мурхьси бухIнабуцличилси ва тамашаласи гьунибаъни дураберкIнилис.