мягIничебси баркьуди

Дахадаевла районна школабазиб «Солдатличи кагъар» ибси балбуц бетурхули саби ишди бурхIназиб.

Ил балбуц хасбарибси саби чула шимачибадли ва гъамтачибадли гьарахъли Украинализир кадиркути дявила анцIбукьуназир бутIакьяндеш дирути бургъанти гIеббурцнила мурадлис. Улкала ва регионна школабазиб дурабуркIуси ил баркьуди дахадаевлантанира гIеббуцибси саби.
Районна багьудила управлениела специалист Мадина ГIямаровала гъай хIясибли, ил дебали мягIничебси балбуц саби.
«Россияла гIярмияла цIакьаначил Украинализир дявила баркьудлуми дурадуркIули, миллатчибазирадли мер-муса акьудалтахъули сари. Нушала бургъанти политикунани ва гьести гIямрула адамтаницунра ахIи, даршуси закла удиб хIербиэс дигути дурхIнанира гIеббурцнила балбуц лебгIеб мягIничебси саби. ДурхIнани иргъули саби илди кахти анцIбукьуни диъни, фашизм бячIес хIяжатли биъни.
ДурхIнала кагъуртазир баркаллала дугьби лер. Бургъантас илдани арати гIямру дулгули сари ва илди чула хъулрази арали, чедибдешличил чарбухъи дигули саби», —буриб М.ГIямаровани.
Солдатличи кагъар лукIни бахъалгъунти дурхIнас дебали мягIничебси баркьуди сабли уббухъун. ДурхIнани лукIулри чула гIямруличила, чула пикрумачила, школализир кадиркути анцIбукьуначила. Амма бегIлара бекIлибиубсигъуна —дурхIнани Украинализир кадиркути анцIбукьуначила дурути пикруми сарри. Илдас даршути ва талихIчерти гIямру саригу бегIлара гIягIнити, фашистунала уряхIти баркьудлуми ахIенну.
Балбуцла бутIакьянчиби бирхули саби чула кагъурти бургъантачи диъниличи ва илди касибхIели солдатуни уркIичеббирниличи.