Дахадаевланти кьабулбариб

Гьалавван Дахадаевла рай­оннизи бузерила ар­хIяличил вякьунси РФ-ла Пачалихъла Думала депутат Жамаладин ХIясановли адамти кьабулбариб.

ДекIар-декIарти масъултачил иличи 10 адам сабри дугьабизурти.
Кубачила шила бекI ГIябдусалам Куртаев иличи дугьаизур ши яшавла-эко­но­микалашал гIеббурцнила масъалаличил кумекбарахъес багьандан. Илини багьахъур илкьяйдали пачалихъла программализир бутIакьяндеш дарес ва, туризм гьалабяхI арбукес багьандан, 20 миллион къуруш арцла декIардарахъес кумекбарахъес. Илкьяйдали Кубачила художествобала комбинат, мургьи-арцла устнала бузерила бетуцуни мяхIкамдирнила масъултира ахъдуциб. Сунела яргализив Ж.ХIясановли ахъ­­дуцибти масъултала шайчиб кумек гIеббаахъес чесиб ва, кагъарлизи белкIи, дугьабиз хIя­дурбарахъес хъарбариб.
Бускрила шилизивадси СалихI ГIяли­кьа­диевли гьанбушиб чула шилизиб шинна масъала арзес хIяжатли биъниличила. Илини багьахъур хъулри лушнила Министерстволизи, ДР-ла БекIличи, депутатуначи шанти дугьабизниличила ва «Дила Дагъистан – дила шин», «Умути шин» ибти программабазир бутIакьяндеш дарес дигниличила. Депутатли ил масъала сунела хIерудилиуб бихIес ва кумек гIеббаахъес чесиб.
Балбуцла дазурбазир, хIердариб шимази газ аркнила, гьундури ва гумурби къулайдирнила, цархIил шайчиб кумек гIеббиахънила масъултира.
Депутат ункъли лехIизур лебталалра дурутачи, илдачил ихтилатуни дурадеркIиб ва хIяжатти насихIятуни дуриб. Гьунибаънила дазурбазир гьандушибти лерилра масъулти сунела хIерудилиур дирниличила багьахъур.