ГIяхIгъабза гъуладтан шабагъатлавариб

Чула хала дудешунани ЧебяхIси ВатIа дергъ­лизир че­да­ахъибти гьунарти тик­рардирули, ишди бурхI­назир дубурла нартанани Украинализиб бетурхуси хасси балбуцлизир бутIакьяндеш дирули сари. Гьайгьай, калун бургар итхIелла дургъбазибра, игитти баркьудлуми дура­дер­кIили хьалли, орденти ва медальти чехIедаили, дергъла майдайчиб даимлис калунти гIяхIгъубзнира. Илдигъунти кахти анцIбукьуни кадиркули сари гьаннара. Сепайда….

Чучи сабурагарли хIерти чула бегIтачи, гъамтачи ва шантачи чарбухъес игъбарбиубти ва чула гьунартас лайикьси кьимат бедлугути дубурла чIак­ни чебиухIели, бархьана­чи буралли, уркIи пахрули бир­цIули саби. Илдигъунти чIу­мати уркIбала арслантачигу иш дунъя хъарихъусира. Тяп ил­гъуна багьадур гьалавванра шабагъатлаварнила хабар тIинтI­биуб Дубуртар Улкакад. Ил сай Дахадаевла районна Гъуладтила шилизивадси Мя­хIям­мадов Набигуллагь Сапарович.
Дагъистанна бекI Сергей Меликовли ва Россияла Федерацияла миллатла гвардияла Северный Кавказла округла гIяскуртала командующий ге­нерал-полковник Сергей Захаровли ишди бурхIназир пачалихъла шабагъатуни дедиб дявила хъарбаркьуни тамандирнилизиб декIарбухъунти ве­домствобала хIянчизартас ва бургъантас.
Шабагъатлабирнила балбуц бетерхур МяхIячкъала шагьарла Гьалмагъдешла Юртлизиб. Илизир бутIакьяндеш дариб ДР-лизибси Росгвардияла Управлениела начальник полковник Александр Ореховли, регионна хIукуматла органтала вакилтани.
Балбуцла дазурбазиб Росгвардияла хIянчизартас ва бургъантас Гъабзадешла орденти, «Игитдеш багьандан» медальти, Суворовла, Жуковла ва «БебкIализибадли берцахъни багьандан» ибти медальти дедиб. Илдала лугIилизивадси сай гъуладтан багьадур «Игитдеш багьандан» ибси медальличи лайикьикибси Набигуллагь МяхIяммадовра.
«Нушала Гьавкьянала хIук­мули гьачам-гьатIи чебиахъули саби нушала Президентли игитдешла баркьудлуми пикрила дурар хIедалтниличила. Пачалихъла бекIла хIукму хIясибли, ишбархIи нушани дедибти лерилра шабагъатунани илис бикьридешра дирули сари. ХIушани чедиахъути игитдеш, гъабзадеш ва кабизалачебдеш багьандан халаси баркалла багьахъес дигулра», — буриб Дагъистанна БекIли.
ХIялалси бузерили някъби делкахъунти зяхIматчиби Сапар МяхIяммадовла ва ПатIима БяхIяммаевала урши Набигуллагь омоновец сай. Ил Украинализиб бетурхуси хасси балбуцлизир бутIакьяндеш дирухIели вяхъиб. Ва госпитальлизив гIяхIцадхIи кали гIергъи, Дубуртар Улкализи чарухъунси сай.
Илгъуна гIяхIгъабза урши айкьнилис ва илис гIяхIси бяркъ беднилис ПатIимас ва Сапарлис баркалла ба­гьа­хъес лайикьли саби. ХIу­ша­ла гIяхI­гъабза уршила гIям­ру­ли­зиб ва лебилра жагьилтала челябкьлализиб гьачамалра «дергъ» ибси девра чилилра мабакьаб ва сегъунтилра ярагъ пайдаладареси анцIбукьра камабикаб. Къалаба-къалабали дявила далдуцунира тамандиубли, даршуси заклиуб дунъяла лебилра халкьра гьаннала гIергъи талихIчебли хIербиаб.