Гьариллис кумек гIеббиахъу

Украинализиб бетурхуси хасси балбуцлизир бутIакьяндеш дарахъес жибарибтала цагьатIи кьукья арбукиб Ахъушала районнизибад. Гьаланачи илди хIядурбирути дявила центрлизи аркути саби.

Цаванзаланти гьуниббатур Ахъушала районна бекI МяхIяч ГIябдулкаримовли ва районна депутатунала Собраниела председательла заместитель Камил ГIябдусаламовли.
Чула умудеш бирахъес декIардарибти ва цархIилти хIяжатти хасти гIягIниахълумала дурарад гьариллис М.ГIябдулкаримовли хIябцIа-хIябцIали азирра дедиб.
Хасси балбуцлизир бутIакьяндеш дирутала лерилра хъалибаргунас кумеклис районнизиб акIахъубси фондлизирад шуцIа-шуцIали азирра дедлугути сари.
ГьанбуршехIе, М.ГIябдулкаримовла хъарбаркь хIясибли, районнизиб илкьяйдали «Нуша дарх» бикIуси кумекчибала штабра акIахъубли саби, хасси балбуцла бутIакьянчибас ва илдала хъалибаргунас кумеклис.
«Ахъушала район» МО-ла багьахънибала
политикала управление