Улкала хъархIерагардеш балтахъутазивадси

Гьалабван, Дагъистанна Пат­риот центрлизиб Россияла Игит, майор Энвер На­биев­­личил жагьилтала гьунибаъни бе­тер­хур. ГьанбуршехIе, ил Украинализиб бетур­хуси хасси балбуцлизир игитдеш ва гъаб­за­деш чедаахъни багьандан ил­гъу­на пачалихъла ахъси уличи лайикьи­киб­­сири. БусягIятла замана, дяхъи-хъаслизи викили гIергъи, реа­би­ли­та­цияличив сай.

Гьунибаъниличиб шагьарла школабазибад ва черяхIти белчIудила заведениябазибад жагьилти цалабикилри. Илдачи дугьаизурли Энвер Набиев викIар: «Ну дебали разилира хIушачил къаршивикес. Нуша ишбархIи цаладикилра улкала хъархIерагардеш балтахъули, Украинала хасси балбуцлизиб чула дявила чебла ихъути бургъанти ва нушала улкала Президентла чIумаси кьас гIеббуцес багьанданра». Жагьилтани илизи суалти хьардаиб, бегIлара чердикIибти суалти ва жавабти хIушабра гьаладирхьулра.
— Энвер Альбертович, муртличивад вехIихьибсири хIу хасси балбуцлизир бутIакьяндеш дирес?
— Цаибти бухIназивадал, февральла 24-личивад, дила подразделениеличи хъарбарибсири лерилра хIяжатти ярагъличил дурадухъахъес, дявила хъарбаркь хъараахъес багьандан.
— БегIлара къиянси бархIи сегъунари?
— Ил сабри ну кIинайс кьяшлизивад вяхъибхIели. Ну итхIели пикриикIулри, эгер нуша алавдуцахIелли, патиранти тамандиалли, се бирусира или. Вай­нукьабала някълизи викес ну кьа­бул­хIер­каси, хIушанира балуливан, Украинализиб бетурхуси хасси балбуцлизив Россияла цаибил Игитли ветаурси НурмяхIяммадли, ясирлизи хIейкес багьандан гранаталичил сунечил барх душмантира баргаибтири. Дергълизив вяхъни ца саби, илкьяйдали барес дила цIакьани диуру? Вирусу нуни балу-балули илкьяйда барес ибси пикри мурталра дила бекIлизиб лукьули бири. Аллагьличи шукру нуша дерцахъира.
— Секьяйда иргъахъуси жагьилтази ишбархIи бетурхуси балбуцличила?
— Наб виштIахIейчивад дудешличил дирути ихтилатуни гьандиркур: ЧебяхIси ВатIа дергълизиб калунти нушала шанти бургъантачила. Илдала гъабзадеш наб мурталра гIибратли кавлутири. Нушала улкала чебяхIси тарих лебси саби ва ил балули, иличи хъарихъес гIягIниси саби. Дагъистаннизиб бахъал леб гьарли-марли гъабзадешчебти, чучибад гIибрат касести, илдачи хIердикIеная.
— Сена бургъанти гIягIниахъ­лу­ма­чил: ярагъличил, палтарличил ва берк-бержла продуктуначил гIеб­буц­ни­ла­ тя­хIяр?
— БусягIят дахъал организацияби лер «Нуша цахIнар», гIяхIбаркьла баркьуди гIеббурцути ва цархIилтира. Илдани арц учидяхъили, палтар, дабри исули саби бургъантас дархьес. ДецIигули бирар, бизнесментани, чус хайрилигIиб умцIули, илди дурхъадирухIели. Дила подразделениеличила бурес вирус – нушала гьар секIал лерри. Гьайгьайрагу, лебтасалра илкьяйдали сабри или бурес хIейрар. ГIергъиси замана жибарибтасра чеимцIати гIягIниахълуми: тепловизорти, дугели чебиахъути приборти гIягIнилири. Ца бизнесменни квадрокоптерти, дугели чебиахъути дурламаби набчил дарх дархьибтири бургъантачи, илди дебали тамашабиуб ва разибиуб, илди республикала бекIла шайзирад сари или бурибхIели.
— Дергълизи дураулхъухIели хIела урехи лебрив?
— Урехи адамла гIядатла хIял саби. Урух­­хIекIуси адам вируси ахIен. Гьай­гьай­рагу, лебтачилра ил хIял биуси саби. Къияндикибси замана урехили сай адам мицIирли калахъес, пик­ри­икIахъес бурсивируси. БегIлара мягI­ни­­чебси – урехи гъузгъалдидешличи шур­хIебухъни, сенкIун илхIели бекI пикрибикIес хIебирар. Киевличирад 15 километрла гьарахъси мерличиб, подразделение алавбуцибсири. ИлхIели лебилра урухкIутири. Я телефонна, я цархIил бархбас аги, я нушала гIяскурти чинартил баянти аги. Подразделениела командир сайливан, нуни дила урехи чехIебаахъира, бургъантачира ил хIебаахъес багьандан.
— Чихъали бургъулири хIушачи къаршили? Западла улкнани ярагъличил яра адамтачил кумекбирни хIушани хIисаббарирав?
— БегIлара халаси нушала хатIа сабри – нушани къаршикарла цIакьла даража белгихIебарни, жявли чедибдеш сархес дирехIе или. БегI гьалаб илкьяйдара сабри. Нушани гьамадли мер-муса дурцутири. Нуни бурира лебилра урухкIути саби или. Амма душмантани, хаслира дурала улкнала бургъантани урехи балули ахIенри, илдас изиарули ахIенри. СенкIун илдани цIакьси асар бирути секIал пайдаладирулри. Нушани дуцибти мераначир илдала калунти шприцани ва цархIилти дагьри думкьакьути секIал дургутири. Илдала ярагъ ва дявила гIягIниахълуми дурала улкнала сарри, Англияла ва Америкала, ургади нушала АК-бира къаршидиркулри. Танкабачи къаршити ярагъра цIакьтири. Илди-ургаб бахъал финани, полякуни, цIябти рангла бегIти наемникуни бахъал лебри. Нуша украиналантачил ахIенри дургъути, лебил дунъяличил саррину.
— Секьяйда хIела гIямруличи асарбариба дявтани?
— Дебали дарсдиуб дила гIямру. Дявила къуллукъ таманбирухIели, пикри аги шабагъатличила. ЖагIял се бирарал хIебалас, амма бусягIят пачалихъли дила баркьуди ахъли кьиматлабарни иргъули, пахрубирулра, иличибли жа­ваб­кардешра имцIадирули сари. ДекIар-декIарти мераначи живирули, ди­ла пикри, насихIятуни хьардиули сари. Амма нукIун гьалавсигъунали кавлулра.
— Секьяйда гьунибаиба хIушаб Украинализибти халкь?
— ИмцIаливан илабти адамти, хаслира советский замана хIербирули калунти ва улкала тарих гIяхIил балути, нушачи разилири. Гьести гIямрула пенсионертани, баркалла бикIули, някъби дурцулри. Илди уркIи-уркIилабад гъайбикIни чебаэслири. Илдала нушачи гьими аги ва гьар секIал гIяхIил далули, тяхIяр-кьяйда иргъулри.
— Селис гибсири хIед игитла у?
— Игитла у гибсири цаибил базлизиб, чуйнара иличи гьалаихьибсири. Лерри дигIянти хъарбаркьунира. БекI­либиубси — Киевла мякьларти мер-мусаличирти маршани карталичи кадиркахъули, гьачам чердалкIунра. Дила хIерудилиубси подразделениера нушара, къяйцIдикIули, хапли, душман левси мерличир дагьардиубра. Илдас ил хабарагарсили бетаур. Нушачи вертолетунала кIел звено дяхIчиаиб, хIярхIубала заблиур сарри. Байхъала кьукья алавбуциб, илди берцахъира. ГIур нушани илабси мерлаб дебали цIакьли хIядурбарибси, бункерла журала, дявила часть баргира. Разведка бархьили, гьар секIал якьиндарили, командованиелизи багьахъурра. Нушачи хъарбариб илди буцахъес. Нушани байхъала буцира, байхъала саби гIяхIъулали някъличи бакIиб. Илис бииши наб игитла у гибси, хIятта илис гьаларра дахъал илдигъунти анцIбукьуни кадикибтири. Нуни нуцун игитлизи халвирули ахIенра. СенкIун набчил барх дила подразделениела дявила кьукья лебри. Ну танклизив сайри, илаб экипаж лебси саби: механик, наводчик, командир – ил ца хъалибарггъуна саби. Илдани нуни бурибси итмадан бирусири. Ил сабабли сабри ит цIакьси часть буцес имканбакIибсира. Ил шабагъат лебталалра саби. Ну бусягIятла заманара, набзи буйрухъбарибмад хIядурлира дявила къуллукъуни даимдарес чарухъес.
Баркалла, Энвер Альбертович ихтилатлис. ХIед ва лебилра нушала бургъантас чIумаси арадеш биубли ва даршудеш сархили, хъули чардухъи дигулра.