Имканти гьаладирхьули

«Земский учитель» гьар­ли-марси мягӀ­ни­чебси программа саби. Уни­верситет таманбарибти жагьилтас хIянчила мер барг­ни­ла дурабад, ил прог­рамма хӀя­сибли, илдани 1 миллион къу­рушра касес бирар. Ил багьандан, илдас хӀуку­матли чеб­бикIибси мер­личиб 5 дус хӀян­чи буза­хъес чебиркур.
Илкьяйдали, гӀяхӀси алапара кайсули, 1 миллион къурушра касили, бузерилизиб гьалабяхI башес ва иличирли чула устадешра чедицIахъес имканбикIули саби.

ХIера, ишди бурхIназиб Ла­­ва­­шала районна администрация­лизиб баягъи программала бу­тӀа­кьянчи Кьадиева Муъминат ГӀя­маровнас Баркаллала ка­гъар бедиб. Ил мугIяллимли хIян­чи­лизир че­даахъибти хIя­силти чихъли кьи­матладирнилис са­баб­­ра саби.
Балбуцлизир бутӀакьяндеш дариб районна бекӀла цаибил заместитель ГӀ.Дибировли ва районна бекӀла кумекчи ГӀ.Мя­хӀям­ма­довли.
ИмцӀаливан, мугIяллимти ду­бурла шимази бурхьути саби, сенахӀенну илаб кам­ли саби устадеш лерти хIянчизарти. Лебтанилра балуливан, шагьарлизи адамти гечбирниличибли сари илдигъунти масъултира алкIути. «Земский учитель» программали биалли, илдигъунти шимас кумек гIеббиахъули саби, шила биштӀатас белчӀуди касес имканти гьаладирхьули.