«ВатIайчи диги дакIударая…!»

Хайдакьла ва Даха­даев­ла район­тала дявила комис­са­­риатла призывла шайчибси от­­де­­лениела начальник Мя­хIям­мад Па­шаев­ли гьанбушиб, РФ-ла Президентла хIук­му хIя­сибли, ца­ца­­бехIти гIярмиялизи бар­хьес хIя­жатли биъниличила.

Баягъи багьахънилизиб бур­ни хIясибли, 42 дусла удирти дусмала гIямрула дявила чеб­ла хIехъибти мурул адамти дявила хасси­ балбуц дура­бур­кIу­си мерличи жибирути са­би.
«ГIярмицуначи дугьаилзули, бурес дигулра, ВатIайчи диги дакIударая, 1941-1945-ибти дусмазиб нушала дудешунани ва хала дудешунани дакIудариб­ти­гъунти, чулира, гъабзадешличил нушала Ва­тIа азаддеш ва хъар­хIерагардеш да­тахъурли, фашис­ту­нала хъям­чи­ба­зи­бад мяхI­кам­ба­рибти», —викIи ил.
Илкьяйда М.Пашаевли, бегIтачи дугьаилзули, цацабехIти гIяр­мия­лизи аркнила хIяракат дураберкIес чараагарли хIяжатли биъни аргъахъес тиладибариб.
«Сабурбарая. ХIушала уршби чедибдешличил чарбирниличи чIумали дирхес ди­рудая!» — буриб М.Па­шаев­ли.
«Хайдакьла район» МР-ла администрацияла пресс-служба