«Ил дила гIямрула мурад саби»

Илкьяйда рикIули Украинализир дурадуркIути дявила анцIбукьуназир бутIакьяндеш дарес рякьунсири Лавашала районнизирадси медсестра Аминат ГIялиева.

Илини хIябал дурхIя абилкьули сари, амма СВО-лизир дурадуркIути анцIбукьуназир бутIакьяндеш дирнилизирадли гIелумхIеризур. Илгъуна барес имканти лерли диалра.
Аминат ГIялиевани Каспийсклизиб медучилище таманбарибсири. 15 дус Буйнакъскла дявила частьлизиб хIянчи барибси саби. Гьанна 6 баз илини дявила анцIбукьуни кадиркуси мерличир медикли рузули, даршани нушала бургъанталара даршути адамталара гIямру дерцахъес къайгъилизир сари.
Аминат рузуси авлахъличибси госпиталь мурталра бомбабалабирули саби. Ил багьандан цархIилти медикуначил рарх илис чевкъули саби ца мерличибадли цархIил урехиагарси мерличи зягIипти гечбирес. Ил дубурлан рурсили чедаахъибти гъабзадеш ва игитдеш багьандан оборонала министр Сергей Шойгуни илис «Дявилизир декIаррухъни багьандан» ва «Дявила сархибдешуни багьандан» ибти медальти дедиб.
Лавашала районна Кутишала шилизирадси Украинализир дурадуркIути дявила анцIбукьунала бутIакьянчи Аминат ГIялиевала халаси гьунар саби ВатIа жи аргъили, жан хъябла дигьи, бикIуливан, хIярхIубала заблиур рузес аррукьни. Илгъуна дубурлан рурсиличи дубурлантани пахрубарес бирар ва иличибадли гIибрат касес хIяжатсира саби. Ил урехиагарси рурсили дявила майдайчибти гIяхIгъубзнала жан дерцахъес кьасбарили сари ва илгъуна игитси баркьуди сунела гIямрула мурадлизи халбирули сари. КъияндикибхIели саби гIяхIгъабзала хIял балуси или бурули бирар дубурлантани. ГIядатла дубурлан рурсили илгъуна игитси баркьуди дурабуркIу или чис гьанбирки. Баркалла биаб сунес, илгъуна бахълис мисалли бетаэсил баркьуди дураберкIнилис.