«ХIиллабас жавабти кьяркьти дирар»

Россияла Президент Владимир Путин­ни Совбезла вакилта­чилси совещаниеличив гъайу­хъун. Па­ча­лихъла БекIли бури­ливан, октябрьла 10-личир Украи­нала шагьуртазирти барг­бердуни Керченский пролив­лизибси Крымла гумиличиб дураберкIибси хIил­ла­лис­ жавабли детаур. Улкала Пре­зи­дентли ил­кьяйдали Курскла АЭС-личиб ва «Ту­рецкий поток»-личиб хIиллаби дура­дур­кIес къайгъни дакIударниличилара б­а­гьа­хъур.

Илини Россияла гIяскур­тани Украинала энергетикала, дявила управлениела ва бархбасла объектуначи бяхъ чегахъниличила буриб.
«Октябрьла 8-личиб дураберкIибси баргберд – Россияла мягIничебси инфраст­руктура букьбулъниличи бяхI­чиаибси хIилла сабри, ­— викIи РФ-ла Президент. – ХIилла дурабуркIнилис сиптакарти ва ил бетерхахъурти Украинала хасти кабизуни диъни якьинси саби».
Пачалихъла БекIли багьа­хъурливан, Украинали са­би халкьани-ургарти терро­ризмала организациябачил къяйли кабатур. «Киевла бетуц сунела баркьудлумачил халкьани-ургарти терроризмала ца­лабяхъуначил ца мерличи кабизур», — викIи ил. В.Путинни цIакьбарили буриб, илдигъунти терроризмала хIиллаби пикри бяхIчихIеили датес хIейрар или.
Илини Киевлизи гьала хили буриб Россияла мер-мусаличил сагати хIиллаби дурадеркIалли, кьяркьти асурти детарниличила. Пачалихъла БекIли «илала черкад чилалра сегъунтилра васвасъала диэс хIяжатти ахIен» или, цIакь­барили буриб.
«Илдигъунти хIиллаби жаваб агарли датес сеналра асухIе­бирар», — викIи улкала БекI.