Кумекла някъ гьабуциб

Хайдакьла район­ни­зиб муни­ципа­литетла бекI ГI.Те­мир­­булатовла хъарбаркь хIя­сибли, Донбассла ва цархIилти азад­датахъурти областунала халкьлис кумеклис дархьес багьандан, ванати палтар дурчнила балбуц бехIбихьиб.

Ил балбуц дураберкIахъес районна собраниела депутат Анзор ГIяммаевличи хъарбариб. Хайдакьлантала жигар­чердеш­личирли ца жумягIла духI­нар диндиличибад бехI­би­хьили, курткабачи бикайчи, лерилра уди челгьути палтар булан илдани дучиб.
Октябрьла 10-личиб культурала Центрла гьала, кумеклис дархьес дучибти палтар кадихьибси мерличи халаси машина бархьиб ва лерилра иличи чедихьиб. Палтар ила чедихьес кумекбариб «Хайдакьла кумекчиби» бикIуси жагьилтала жамигIятла башрила кьукьялизибадти дурхIнани.
«ЦархIилтала къиян чула­ван хIисаббирути лебилра адам­ти кумекла някъ гьабуцес хIядурли саби. Ил анцI­букь­лизиб хайдакьлантира шайчиб кахIелун. Баркалла лебтасалра, ил балбуц гIеббуцнилис ва дирусигъуна кумекбарнилис», — викIи районна бекI.
«Хайдакьла район» МР-ла ­администрацияла пресс-служба