Росгвардияла классуни

ДР-ла багьудила Министерстволизиб рес­публикала школабазир Росгвардияла классуни ибхьнилис хасбарибси совещание дура­бер­кIиб. Илизир бутIакьяндеш дариб министрла заместитель А.ТIал­­­хIя­товани, ДР-лизибси РФ-ла миллатла гвардияла на­чаль­ник­ла за­мес­тительла къуллукъуни заманалис дузахъуси Б.ГIя­ли­мов­ли, рес­пуб­ли­кала БекIла насихIятчи Т.Маликовли, школабала ди­рек­тортани ва ме­ра­начирти Росгвардияла подразделениебала на­чаль­ни­кунани.

А.ТIалхIятовани Росгвардияличил бируси вягIдала кьадриличила буриб: «Улкализиб багьуди гIеббурцути хIукмуртазиб багьудлуми кайсниличилацун ахIен буруси. Дявила ва патриот бяркъ бедни, вегIла ВатIайчи диги адикьни, илар бегIла гьалар дузахъути дугьби сари. Багьуди лугути организациябазир бяркъ бедлугути бяхIчибизуни абхьнила ва дузахънила практика леб нушала школабазиб. Ишдуслизир, республикала БекIла сипта хIясибли, школабазир Росгвардияла 14 класс абхьили дирар».
Гьарра шайчирад хIяжатдиркути гIягIниахълумачил гIердуцибти росгвардияла илдицад классуни, республикализир лебтачирра гьалар ибхьути сари или, багьахъур Т.Маликовли.
«Школаби лерти мер-мусаличирти Росгвардияла подразделениебала начальникунани, сагали ибхьути классунала бузери гьар шайчибад кумекличил гIеббурцу, патриот бяркъ бедлугути, дурхIни низамличи бурсибирути, цахIнабси культура ахъбурцнила дурсри кадирхьу», —викIи Б.ГIялимов.
Сагали ибхьути классуназиб багьуди ва бяркъ бедлугнилизир, Росгвардиялизиб къуллукъбирутаницун ахIенну, ветерантанира дурхIнас багьудлуми дедлуга. Пикрибарили саби, Росгвардиябала подразделениебазир, классла дурарти дурсри дурадеркIесра.