ГъурбукIиб школа къулайбариб

Къарабудагъ­кент­­­ла район­на­ Гъур­букIила ши­­­­­­ли­зиб школа балбарили са­би.

«ГъурбукIила урга даражала цахIнабси багьудила 1-ибил школа» МБОУ-ла хIябал дерхI­ла юрт сагабарибси саби, РФ-ла «Багьуди гьалабяхI башахъни» пачалихъла программа хIясибли акIахъубси регионна «ДР-ла багьудила школабала кабиз сагабарни» проектличи балбикахъили.
Ремонтла программа хIясибли, школала хъалч сагабарили саби, лерилра классуназир, жаняхIуназир ва актовый заллизиб чIябар барсбарили саби, бехIбихьудла клас­сунала дурхIни балхуси хъали биалли, ишбархIила тIала­буначи балбикахъили, хьул­чидан балкьаахъурли саби.
Багьудила организацияла директор МакамяхIяммад ХIясанхановла гъай хIясибли, биштIати балхуси хъали лайикьси даражаличи бушни школалис хаслира мягIничебсири.
«ДурхIни бахес кабалтути столани кадихьес мер агарсири, беркеси хIядур­баресцун ахIенси. Илди актовый заллизи букахъес кабалтулри нушани», — викIи ил.
ГьанбуршехIе, ГъурбукIила 1-ибил школа 1977 ибил дуслизиб тIашбатурси саби.
Директор МакамяхIяммад Нур­мяхIям­­мадович ХIясан­хановли буриливан, 50-цад дусла бухIнаб шко­лализиб ка­пи­тальный ремонт дура­бер­­кIибси ахIен­ри, шир­ли бикнила хIян­ч­и ахIенти.
Бурес гIягI­ни­бир­кур, Гъур­бу­кIила шко­­лализиб капитальный ремонт дура­бер­кIиб­си саби «Дагестанстрой» АО-ли.
«Секьяйда бажардидикирая къантIси заманала духIнар илцадра дахъал хIянчи дарес?» ибси суайс жаваб чарбалтули, прораб ГIябдулмажид ХIяжиевли иб: «Цаибил яргализиб, нушаб кумекбариб, ну­шаб ахIерси школализир дузес халаси иш­тяхI лебнили. Се-биалра барес халаси кьас лебли биалли, лерилра къияндешу­ни че­рардукес вируси сай, дила пикри хIя­сиб­ли.
Ва, гьайгьайрагу, директор Мака­мя­хIям­мад НурмяхIям­мадовичла ва школала лебилра хIянчизартала бархси кумек­личил хIянчи заманаличир тамандарес им­кан­бакIиб».
Ишаб бурес гIягIнили саби, школала юртла бяхIяни сугъатли дикнила хIянчи прораб ГIябдулмажид ХIяжиевли ва илала хIянчизартани матъал дарибти сари, чула харжаначил.
Бахъал дурхIнала нешли сарси Айзанат Шагьабудиновани сунела дурхIни бучIуси школала бухIнала ва дурала сагадарниличи сунела халаси разидеш аргъахъиб.
«Нуша дирхутира ахIенри, школа сагабарни илцадра жявли таманбирниличи. ДурхIни гьа­лакли саби жагаси школализи абацIес, партабала гIела кабиэс ва белчIуди даимбарес. Ил багьандан, дуцIрумла каникулти тамандиайчира тIаш­хIе­би­зурли, иша хIерэс башули бирар. Баркалла биаб устнас ва школала руководстволис!», — рикIи Айзанат.