Шимала спортла абзани

«Ахъушала район» МО-ла жагьилтала политикала ва спортла управлениели Дагъистанна дуцIрум дурадуркIути шимала спортла XIII ибти абзаназир бутIакьяндеш дариб.

Далдуцуни детурхнилис сиптакарси сабри ДР-ла фи­зическая культурала ва спортла шайчибси Министерство.
Илди дурадеркIибтири шимала зяхIматчиби спортлизи ахъахъести шуртIри акIахъес ва арадеш чIумабиахъес ибси мурадличил.
Абзани детерхур кIел бутIализир – мер-муса хIя­сибли ва республикала даражаличир. Илдази кадерхур армрестлинг, гирябала спорт, кункси атлетика, столличибси теннис, гьая зузбирни ва цархIилти жураби.
Илкьяйдали, Ахъушала районнизибадти спорт­сментани кункси атлетикализир, гирябала спортлизир ва гьая зузбирнилизир гIяхIти хIясилти чедаахъиб: 1-ибил мер – МяхIяммад ГIялихIяжиев (Ахъушала шилизивадси, кункси атлетикала шайчиб, 3 километр­ла гIеркъадешличи), 2-ибил мер – Арслан МяхIяевли (АметеркIмахьилизивадси, гирябала спортлизиб, 85 килограммличибра имцIаси битIакIла даража), командала цахIнабси 2-ибил мер – гьая зузбирнилизиб.
Спортла абзанала лебилра бутIакьянчибас ва чедибикибтас дипломти, медальти дедиб.