Жагадеш варакьдиран

Къугъати дяхI-някъла ва паргъатти хIял-тIабигIятла регI Райсат киражли тIембикIуси, шаласи ва умуси халали ахIенси хъули рухIнарухъун ва сунечи хIерси рурсиличи гъамриуб. МалхIямли иличил ихтилатлизи ахъиб ва рахъхIиагарли ил рурси халаси дяхIимцIа гьала каратурли, илала дяхIличирад умутличил някъби хIяршдариб ва сунела бузери бехIбихьиб…

Илкьяйдали гьар бархIи Райсатли жагьти рурсбала ва гьести гIямрула хьунул адамтала мурадуни дартарахъули сари ва илдала дяхI-сипат жагадиахъес къайгъназир сари. Бархьси саби, гьарил хьунул адамли сунела чарх-бекIлис къуллукъбирес хIяжатси саби. Амма визажист, косметолог ва парикмахер сарливан Райсатли илдас дахъал журала къуллукъуни гIердиахъули сари. Илдигъунти хIяжатунас илини асили гьарил секIалра лер. Сунела хъа гьалабси гьарра шайчибадли ункъли балкьаахъурси кабинетлизир Райсатли илкьяйдали дубурлан хьунул адамтас жагадеш варакьдирули сари. Ил дебали пайдаласи, даршуси ва ишхIелла манзилличи балбикибси санигIят саби.
Райсат Ражабовани сари акIубси Дахадаевла районна УргIерила шилизиб урга даражала багьуди касиб ва ДГПУ-ла бехIбихьудла классунала факультетлизи карерхур. Илар гIяхIти кьиматуначил ручIули мугIяллимла санигIятличи регIриуб, амма школализир рузес кьадархIебиуб. Заманали жагьилтала гьала тIашдатурти цархIилти масъултира лерри. Школабазиб бузути учительтасра мерани диули ахIенри, ил багьандан Р.Ражабовани адамтас жагадеш пешкешбиранна санигIят чеббикIиб. Чумал дус цархIилти мераначир рузули кали гIергъи, сари-регIси «Горянка» («Дубурлан хьунул адам») ибси кабинет абхьес кьасбариб. Ил гIерруциб сунела гIямрула марси гьалмагъ ХIямзатли ва неш Хадижатли. Илкьяйдали сунела кIелра лачин Шахбулатлисра МяхIяммадлисра хъулиб гIяхIси бяркъ бедесра замана бургули сари илини ва чеббикIибси санигIятра устадешличил бузахъули сари. Разили саби ил пергер хьунул адамличи клиентунира. Иличибад лебилра дугьабизуртира баркалла бикIули ва бузерилизир сархибдешуни дулгули арбашули бирар.
Райсатла баркьуди гIеббуцес ва илис риубсигъуна кумекбирес хIядурли сари рузи ПатIиматра. Илра някъла устадеш лерси ва пагьмучерси сари. Илини ибули ва цархIил тяхIярли дарибти суратунани адам тамашавирахъу.
МалхIямси, адаб-хIяяли жагарарибси, ламус-хатир ахъли дихIуси сирхIян рурсила кайцIути бузерила гунзри гьардизуртили диубли дигулра. ИштяхIличил ва сабурличил бузерилизи ихъуси илала челябкьла баракатла бирниличира рирхулра.
АхIерси Райсат, гьардизаб хIела гIяхIти кьасани, дахъдикIаб бузерила сархибдешуни, парчбикIаб хIела гьарзаси хъулиб талихIла БерхIи.