Республикала имкантачила буриб

Гьаларван Дагъистаннизи бу­зерила архIяличил ра­кIиб РФ-ла Федеральное Собраниела Фе­дерацияла Советла Председатель Ва­лен­тина Матвиенко.

МяхIячкъалала аэропортлизиб илис гьунибаиб республикала БекI Сергей Меликов, Дагъистанна шайзивадси сенатор Ильяс Умаханов ва цархIилти.
В.Матвиенко социальный бяхIчибизла чумал объектличи рякьун, Фазу ГIялиева акIубхIейчирад 90 дус дикнилис хасдарибти далдуцуназир бутIакьяндеш дариб.
Западла шайчирти кьяркьти санкциябала шуртIразир Дагъистаннис сагати имканти абхьили диънилизи халбирули сари Федерацияла Советла Председательли.
«Республикала дахъал сурсатуни лер, сарира адамтас гIяхIдешлис, гьа­ла­бяхI башнилис пайдаладарес вирути», — цIакь­барили буриб В.Матвиенкони, С.Ме­ли­ковличилси гьунибаъниличиб.
Илди сари «Юг-Север» гьуни, Каспила ур­хьула имканти. Урхьула портла кумекличил санкциябала заманара логистикала сагати «рахажуни» тIашдатес вирар, Мя­хIяч­къалала аэропорт биалли, Северный Кав­­казлацунра ахIи, арагIебли Россия­лара транс­портла цIакьси «гIяндли» бетаэс асубирар.
Политикли коммунальная инфраструктурала, шин умудирути хасти гIягI­ниахълумала шайчир сагадешуни акIа­хъес гIягIнили биъ­ниличилара гьанбушиб. Иличибли адамти умути шинничил гIеббуцес имканбикIур. Иличи че, рес­публикализирти рушбатчидешла анцI­бу­кьунира агардарес чебиркур.
«Эгер рушбатчидешлис къаршидеш хIе­­дирадалли, ишцадра асилси республикали, халкьли чула асилдешла къиликъуни деткайхъахъу.
Дагъистанна халкьра рушбатчидешра сеналра дарх дал­хIедиркути анцIбукьуни сари. Сепайда, илди сиг лерилра шалубази ди­кили кьадин», — рикIи ил, ур­гIер­ти аги-кьяйдализир, регионнизи биз­­несуни ва инвесторти хIякьниличила чеим­­цIабарили. «Илди ляркьян ишар бархь­­дешгIерти ва умути тяхIяр-кьяйда ка­дизахъаллицун. Дирхаирая, нуни Санкт-Пе­тер­бурглизир рушбатчидешла лишанти бу­цIар­барибси мегьличил игутири. Заводу­на­ла директортачил, инвестортачил рар­хьа­­начи гъайрикIусири», — гьанбикахъиб или­ни.
Чедибси палатала БекIла пикри хIя­сибли, Дагъистанна хIукуматлис гIяхIли хьу­рабирути халати юртани, гостиницаби, кемпингуни тIашдалтес, инфраструкту­ра ал­кIахъес, шила ва берк-бержла туризма гьалабяхI башахъес чебиркур. Ре­гион­на­ руководстволичилси совещаниеличиб илини гIяхIялдеш дирнила кьяли гьа­лабяхI ба­шахънила хасси программа хIя­дур­ба­ра­хъес маслигIятбариб.
В.Матвиенкола пикри хIясибли, Кас­пила урхьула дублабси лебил Россияла дурхIнала Центрлара шаласи челябкьла леб. Илини Центр лушни – цаибси бутIа биъ­ниличи пикри бяхIчиаахъиб. КIинайс ил мерличиб ишхIелла тIалабуначи балбикибси курорт акIахъес вирар.
Валентина Матвиенкони регионна тах шагьарла сипатла черкадра сунела пик­руми дуриб. Илини МяхIячкъалализир рек­ламабала халати щитани уркасахъес, дахъал-дахъал вавни удатахъес, жяр­га-зекъличилси масъала арзахъес мас­ли­гIят­бариб. Низам-кьяйда дуи, тIаш­да­турти хъулрачи разиагардеш багьахъур.
«Шагьарлис къулайти шуртIри хIяжатти сари, Дагъистанничи миллатла лерилра проектунази кабурхес ва иларад сурсатуни кайсес хъарси саби. Шагьарлизир хъулри лушнила кьялилис жавабкардеш дихес гIягIнити сари бекIливиубси архитекторли, сунесра МяхIячкъала илцадра цIакьли дигахъес хIяжатси, хIятта ил дусличибра-дус жагасили бетаахъесли», — насихIят буриб СФ-ла спикерли мерличибти хIякимтас.
Бузерила архIяла дазурбазир, РФ-ла ФС-ла Председатель Дербентлизира ря­кьу­н, Нарын-къалализир гьаладихьибти Да­­гъистанна устнала хIянчурбачил тяни­ш­­риуб.
В.Матвиенкони устнала матяхI цай­чир-ца жагадирули сари или буриб. Или­ни устни халкьла ваяхI дирнила кья­ли гьалабяхI башахъниличи хIеруди би­рахъес жибариб. Иличи че, В.Матвиен­кони мягIничебсилизи халбариб уста­деш­чебтала наслу даимбарес, ил кья­ли­лизи жагьилти битIикIес гIягIнили биънира.
Илизи «Къизлар» предприятиела масани чедаахъиб, суненира гьанна гIяхI­цад дусмазир ахъси даражала гIягI­ни­ахълуми далкьарахъуси.
«Логистикала сагати гьундури ка­ди­за­хъес гIягIнили сари. Илгъуна даражала масани мурталра хIяжатдиркур», —сунела пикруми дуриб В.Матвиенкони.
КIинайс ил Балхъарла устнала хIянчиличилра тянишриуб.