Мер-муса хIердариб

Дагъистан Рес­пуб­ликала БекIли Из­бербашлизи бу­зерила архIя ду­раберкIиб. Ар­хIяла мурадуни гIяхIцад лерри.

ДР-ла БекI С.Меликов цIуръа дурхIнас хасбарибси ла­герьлизи вякьун. Илизи ГI.ГIя­­лиевла уличилси белчIу­ди­ла-спортла базала мер-му­саличиб мер­ла­барибти Дон­басслизибад гьаббухъунтас хIер­­­биахъес гьаладихьибти шуртI­­­ри че­даахъиб.
Регионна БекIли илдас сав­гъатуни ва бекIахъудилизир хIя­­жат­­диркути се­кIул­ти пеш­кешдариб. Избер­баш­ли­зиб гьаб­­бухъунтас ур­кIи гьарг­ли гьунибаиб ва ил­да­ла ца­ца­дехIти хьулани детер­ха­хъес бу­лан кумекбариб. Мисаллис, риштIаси Зояла кьас лебсири бокслизи ахъес ва, хIера, ишаб илала мурад бе­терхур. Иличила багьурли, С.Ме­ли­ковли рурсилис боксер­ла набор пешкешбариб.
ДР-ла БекI Украинализиб бетурхуси хасси балбуцлизив ал­хунсила хьунуйчилра къар­­­шиикиб. ДецIра багьа­хъурли ва илала тила­диличи ле­­хIи­зурли, респуб­ликалис бекI­­­деш диранни белгити хъар­­баркьуни дедиб, ил лу­гIи­лизир — дурхIялис хIя­жатси, хасси хурегличил гIеб­бурц­нила ва хъулрала шуртIри къулайдирнила шайчирра.
Илкьяйдали Дагъистанна БекIли ГI.ГIялиевла уличилси бел­чIудила-спортла база хIер­­бариб. Мурталра илар боксла шайчивси машгьурси тренер Мурад ХIямзаев гьа­ниркахъули лебил Россияла аб­зани дурадуркIути сари. Илди абзаначи Россияла ре­гион­тазибад ва СНГ-ла улк­назибад даршани спортс­менти башар.
КIинайс республикала ру­ко­­водитель «Труд» стадион луш­нила хIянчиличил тя­ни­шиуб. Дагъистанна спортла министр Сажид Са­жи­­довли ба­гьахъурливан, ста­дион рес­пуб­ликализирти хала­ти­гъун­ти май­дунтазибад ца саби, су­не­чирра спортла хIязанала мер-муса хIясибти яра ахир­лати (финальные) бутI­ни детер­ха­­хъес вируси.
Объектличир детурхути хIянчила багьа 15,5 миллион къурушличи абиркули саби, цацадехIти харжани шагьарли сунечи чекайсу.