Пагьмурти чедаахъиб

Дубурланти бузерилизиб де­кIар­­булхъулицунра ахIи, далай-делхъла пагьмуртазибра маш­гьур­ти саби. Чидил-дигара миллатла ва ши­ла адамти цабалги ва разили шад­ли­хъу­ни мурталра дурадуркIес бур­си­биуб­ти саби.

 

Дигеси саби илдала пагьмурти чедиахъес улкали ва республикали имканти алкIахънира. ХIера, гьалабванра ХХ-ибил фестивальла халкьани-ургабси фольклорла ва миллатла культурала «Дубурланти» ибси гала-концерт дураберкIиб. Ил «Этнокультурный Дагестан» ибси миллатла культурала байрам хасбарибсири РДНТ 85 дус биънилис.
Урусла театрла заллизи 700 адам цалабикилри. Илдани сабри кьимат кабалтуси дубурлантала художественный коллективтала декIар-декIарти бяхIчибизуназир гьаладихьибти пагьмуртас.
Концерт бузахъантани Россияла Федерацияла культурала министр Ольга Любимовалара Россияла Федерацияла Пре­зидентла насихIятчи Владимир Тол­­с­тойлара саламтала кагъурти делчIун. Да­гъис­­­танна вице-премьер Муслим Теляка­вов­ли Дагъистан Республикала БекI Сергей Меликовла ка­гъар­­­ра белчIун.
ГIур Дагъистанна декIар-декIарти рай­он­­тазирадти пагьмуртала коллективта­ни чула пагьмурти чедаахъиб. Илдала лу­гIи­лизир, гьайгьайрагу, даргала районтира лерри.
Балбуцличи цалабикибти иштяхIличил хIер­бикIулри миллатла культурала де­кIар-декIарти бетуцуначи. Лебтасалра гIяхI­ди­зур дубурлантала хъярхъти делхъ, гьайбатти далуйти, масхурти ва хIязани.
Гала-концерт даимбариб Москвала, Рос­товла, Омскла областунала ва Россияла Федерацияла цар­хIилти регионтала гIяртистунани. Цалабикибтас гIяхIдизур Кыргызстанна, Белоруссияла ва Индияла ансамбльтала пагьмуртира.
Балбуц ахирличи бикиб ТIагьир Курачевли «Дила ВатIан» бикIуси далай зайбухъахъниличил.