«Нушала мурад — зягIиптала бирхауди марбарни»

Гьарил адамлис бегIлара хIя­жат­си арадеш саби. Арадеш ка­лахъес багьандан, адамти гIяхI­ти тухтурти лебси мер-мусаличи биули са­би.

 

Гьаларти дусмазиб Къарабудагъкентла районна Губданила, ГъурбукIила, Шамшагьарла, Жангала, Сагаси Сирагьила ва цархIилтира мер-мусаличибадли Серго­къа­лала районна больницализи башутири. ГIергъити дусмазиб Къарабудагъкентла районнизибад Сергокъалала больницализи башути адамти камкабиубли саби викIалра хатIа хIеркур. Се бетаурси? Сен хIебашутира или гьанбикес асубирар газета бучIаннис. Илис ГъурбукIила шилизиб гьаннала тIалабуначи балбикибси сагаси больница абхьни сабабли бетарули саби. Сагаси больницализиб арадеш къулайбирули калес нушабра кьадарбиуб.
Ил больницала бекI тухтур Зайналов Мя­хIяммадрасул МяхIям­мад­ся­гIи­до­вич­ли­чил гьуниваира ва ихтилатбарира. Гьа­ла­начи илала гIямрула гьуниличила.
МяхIяммадрасул Зайналов акIубси сай ГъурбукIила шилизив. Шила урга даражала школа таманаили гIергъи, Самара шагьарлизибси дявила-медицинала институтлизи керхур. 2004-ибил дуслизиб вуз ункъли хъараахъурли, Дагъистаннизи чарухъун. 2005-ибил дуслизиб абхьибси ГъурбукIила участковая больницалис гьуни чебиахъес ве­хIихьиб. Ил чебяхIси категорияла тух­тур-хирург сай.
— Ягъари, МяхIяммадрасул, ишгъуна больница ишаб сен тIашбатурси, районна центр Къарабудагъкентлизиб хIебарили? – викIулра илизи.
— Илала хIекьлизир дахъал жалти-къавгъа детауртири, — викIар бекI тухтур. – Илис сабаб биалли, нушала халкьла уржибдеш саби. 1999 ибил дуслизир республикализир гIяхIцад далагардешуни кадикибтири. Нушани ислам дин гIеббурцулра или, улкализиб гъузгъалдидеш биахъес хIяракатлизибтира дакIубиубтири. Илдигъунти багьарбиубтири нушала унраличибси Губданила шилизиб, районна центрлизиб ва цархIилти шимазибра. Нушала шила халкьли ил «хIяракат» гIебхIебуциб ва илдигъунтас къаршидеш дагьахъур. Республикала Правительстволи нушала халкьла бархьси гьуни биъни къулайли чебаиб ва шила дублаб, ахъси мерличиб жагаси, гьарра шайчибад гIеббуцибси больница тIашбатур.
2005-ибил дусличибад бехIбихьили гьаннала тIалабуначи балбикибси больница шила ва алавти шимала шантас къуллукъбирули бузули саби. Ил 75 адамлис хасбарибси саби. Ил Къарабудагъкентла районна халкьлис халаси савгъатли бетаур.
— Больницализир сегъунти отделениеби лера?
— Нушала больницализир хирургияла, хьунул адамтала (гинекология), гемодиализла, инфекциябала, интенсивное (чеимцIаси хIерудила), терапияла отделениеби дузули сари. Илкьяйдали бархIили 100 адам кьабулбарес имкан лебси поликлиникара бузули саби. Иларра УЗИ-аппаратуни, рентген, флюорография лер. Селрайчибра наб бурес дигуси нушала больницализиб КТ (компьютерная томография) леб. Ил медицинала гIягIниахъалали унра шимала халкьлис буланра гьамаддеш алкIахъули саби: илди шагьуртази хIебашули, нушачи башули саби.
2020-2022-ибти дусмала манзиллизиб декIар-декIарти излумачилти гIяхIцад адамтас нушала больницали халаси кумек гIеббаахъиб.
— Больницализиб зягIиптала арадешлис къарауйчи кабизурли чум тухтур бузули? РФ-ла Правительствола «Земский доктор» бикIуси программа бетурхахъули, сегъуна хIянчи бирулра?
— БусягIятла замана нушала больницализиб 32 тухтур зягIиптала арадешлис къарайучиб саби. 10 тухтур «Земский доктор» бикIуси программа хIясибли хIянчила кьабулбарес имканбакIиб. Илди чула санигIятла устадеш лерти, зягIиптачи уркIи изути тухтурти саби. Чула бугьудлуми пайдаладирули, зягIиптас чебетаибси къуллукъбирули саби чебяхIси категорияла хирургуни-тухтурти Рашид ГIябдуллаевичли, ПатIимат Камиловнани, травматолог МяхIяммадрасул Тучановичли. Терапияла отделениелизир рузуси уркIила тухтур, медицинала гIилмуртала кандидат ХIялимат Заитхановнани хIила гъяж ахъбирутас кумекбирули, больницализи кабихьунтала хIурмат сархили саби.
Тухтуртани чедаахъибти уколти дирули, капельницаби кадилзули ва дармунти дедлугули 48 медсестра чула хIянчила маргьличиб бузули саби.
— МяхIяммадрасул МяхIяммад­сягIи­до­вич, иша кайхьес багьандан сегъунти кагъурти дучес гIягIниси?
— Нушала больницализиб вегIла арадеш къулайбарес дигуси чидил-дигара адамлис РФ-ла медицинала страховой полис биуси саби.
— ХIушала больницализи чула арадеш къулайбарес багьандан, имцIаливан, чинабад башара?
— ИмцIаливан Къарабудагъкентла, Сер­­го­къалала, Къаякентла районтала шима­зи­бадли башули бирар. Илдас нушани лерилра сурсатуни пайдаладирулра ва сагъкабиахъубли, арбашахъес къайгъибирулра. Ин ша Аллагь илкьяйда гIуррара дузес пикри саби.
— Узуси мерличир нукьсандешунира камхIедирар. Ха­тIа­хIеркусира хIейрар. ХIу­шала бузерилизирра дургар че­дет­хIеибдешуни, хIер­зибти масъулти. Илдачила се бурес вирара?
— ГIе, илдигъунти нукьсандешуни, арзес хIедирути масъулти дахъал сари. Больница-алав жагадешлис бягIлила галгуби удатурли лер. Ил анхъ бузахъес, хIеру­ди­бирахъес адамти хIяжатли саби.
Беркалара илцадра ахъси даражаличиб ахIен. Амма зягIипти гьачамалра гушхIебиахъубра. Илдигъунти ва цархIилти масъулти ирзнила шайчиб органтала кумек камси саби.
Сен-биалра зягIиптани нушачи бихьибси игьдибар марбарес ибкьли дузехIе. Ил саби нушала бекIлибиубсигъуна мурад.