Челябкьлализи хIердилзехIе

Школабазир вецI­ну цара класс та­мандарибти дурхI­­ни имтихIянти дедили, чу­ла бел­чIуди даимбарес ва са­ни­гIят касес пик­рилизиб са­би. Нушала пачалихъ­ли­зиб ЕГЭ бедили, касибти бал­лани хIя­сибли дурхIни че­бяхI­си даражала ба­гьудила за­ве­дениебази кабурхути са­би.

Гьарил заведениела чула кар­хес имканбикIахъуси балл лебси саби. Пачалихъла заве­дениебала дурарад лер вегI­дешлара. Дила пикрили, илди чIянкIли чус хайри касес абхьиб­ти сари, ва илаб кайсуси ба­гьуди гIяхIси саби викIес хIей­­рар. ХIебиалли, илавад ду­рав­хъунси хIянчизарла сани­гIят ахъси даражала саби ви­кIес хIейрар. Бахъалгъунти ну­ша­­ла дурхIни чIянкIли бучIес ба­­гьан­дан кабурхули саби. Ил­дас санигIятла хIяжатдеш хIе­­бирар. БекIлибиубси – че­бяхI­с­и даражала багьудила за­­ве­де­ние хъараахънила дип­лом биалли, биули саби. Да­­­хъал­гъунти пачалихъла хIян­­чила ме­раначиб кайсуси алапа де­бали камси саби. ТIа­ла­буни диал­ли халати сари. ГIяхI­­си специалист илдигъунти ме­ра­­на­чи аркьули ахIен. Ил­дала къай­гъи саби вегIдешла дав­ла­чеб­си ор­ганизациялизиб хIян­ч­и­ бар­гес.

Чедибра буриливан, бахъал­гъун­ти дурхIнани, школа хъа­ра­ахъурли гIергъи, сегъуна са­­нигIят касес дигулил балули ахIен. ИшбархIи дахъал хIя­­­­лумцI­­лаби дурадуркIути центр­­тани челябкьлализир се­гъунти санигIятуни имцIали де­­­­­кIар­­дирутили детарарал ах­­­тарди дурабуркIули са­би. ХIе­­рая, «Майкрасофт» ва «Че­лябкь­­лала лабаратория» ди­кIу­ти компаниябани­ра ил журала хIялумцIла дура­бер­кIиб. Ил шайчиб барибси хIян­чила хIекь­лизиб Англияли­зибси The Independent би­кIуси газета­ли­зиб макьала дурабухъун. ХIе­рая, сегъунти санигIятуни тIалаб­ди­рутили детарарал 5-10 дусла духI­нар.
Microsoft-ла специалисту­на­ла хIялумцIла хIясибли, че­лябкьлализиб бучIантала пик­ри бекIлидиубти кIел бяхIчибиз хIясибли декIардиру: космос ва «виртуальная реальность». Ил­хIелира, бахъла пикри хIя­сибли, роботунани адамти барсхIебируну ил шайчиб, гьатIира сагати хIянчила мерани алкIахъа. Халаси бирхауди леб, 65 процент белчIуди хъараахъурти дурхIнани ишбархIи агарти санигIятуни сарху или.

 

Digital-комментатор культуры
БархIиличи-бархIи Интернетла душилизир видео ва суратуни имцIадикIули сари, сенкIун адамтас бучIесван ахIи, суратуначи хIербикIес дигули саби. ХIебиалли, digital-сферализир пайдаладирути мез дяркъалли, культурализиб ва искусстволизиб илди тIа­лаб­­барили бирар.
ХIерая, ишбархIира де­ба­ли машгьурли сари «ми­цIирдарибти» суратунал­а выс­­тавкаби. Илди дебали ди­гахъули сари биштIатас ва гIулухъабас. Digital-сфе­ра­лизив узуси специалистли лугIурбачил барибси культура гIя­датлайчил бархбасахъес вирар, ва адамтази гьалабла дунъяла культураличила, сагати журала технологияби пайдаладарили, аргъахъес ва чебаахъес бирар.

Пикрибарибси тIабигIятла дизайнер
ИшбархIи «виртуальная реальность» (VR) нушала гIям­ру­лизиб сагали да­кIу­бируси ва адамтас кункдешуни ал­кIа­­х­ъуси гIямрула шали саби. Амма, бахъалгъунти гIялимтала пикри хIясибли, челябкьлализир адамтани VR-лизиб халаси замана буркIу. Илаб илди бучIар, бузар ва бамсриихъу. Ца шайчибад халаси урехи саби адамтас, сенкIун илини нушала гьарли-марси дунъяла гIямрулизирад дулхъахъулра. ХIерая, ил VR-ла кабиз пикрибирути специ­алистуни хIя­жат­биркур. Ди­зайнер бикIар ишбархIи алавчарси секIа кабиз пикрибируси хIянчизарлис. Челябкьлализиб виртуальный дунъяла дизайнер хIяжатиркур. ЦацадехIти университетунани ил бяхIчибиз чеббикIили, гьалабяхI башес дигули саби. Илдани абхьили сари пикрибарибси ва чеимцIаси тIабигIятла (спе­циалист в области виртуальной и дополненной реаль­нос­ти) шайчиб бузахъес хIя­­дур­бирути хIянчизартала кур­са­ни.

Интернетлизирти
«ваяхIличила» ­пикруми баяндиран
Багьла-багьлали нушала­ гIямрулизир дакIудирули са­ри дахъал «духути» ваяхI, ма­шинаби, хъулри, Алиса ва Ма­руся станцияби. Илдазир дузули сари хасти чула программаби, сарира сари-ургар дархдаси дузес дирути. Экономикала ва вачарла бархбасла хIялумцIлаби дурадуркIуси Центрла баянти хIясибли, челябкьлализир big data-ла ва «Интернет ваяхIла» хIекьлизир хIялумцIлаби дура­дур­кIути специалистунани чIянкI­ли Англиялизир 200 азир хIянчила мер алкIахъу. Ил бархбасунси саби Интернетлизирад цаладирхъути баянти хIердарес багьандан. Сагати хIянчизарти хIяжатбиркур, чулира «духути» станцияби пайдаладирути адамтала тIалабуни ва пикруми аргъес багьандан, дила пик­рили, нуша – адамтачи хIе­руди бузахъесра.

Алавчарси тIабигIят ­жагабируси, ­чеункъбируси хIянчизар
Чисалра дигIяндеш ахIен, бархIиличи-бархIи нуша-алавси тIабигIят, адамтала гIямруличил бархбаси, палакатбирни. БахъхIи агарли ванзаличиб адамла кьяш хIе­баиб­си мер кахIевлан. Тамашала тIабигIятла секIал деткайхъули сари. Microsoft ва The Future Laboratory-ла специалистунала пикри хIясибли, 2025 ибил дусличиб ванзаличиб урчIемал миллиард адам бирар. Адамтас хIяжатти секIал хIедиур.
ИлхIели хIяжатбиркур алавчарси тIабигIят сагабирути яра чеункъбирути хIянчизарти. Илдани, генетикалашалти ваяхI пайдаладарили, деткахъибти мицIираг ва духълуми сагали акIахъес асубирар.
ЖагIял, марлира, ишбархIи агарти санигIятуни дакIудирар. Илди лерилра сагати Интернетла, багьахънибала ва лугIурбала технологияличил дархдасунтили детарар. ХIе­биалли, информатикала ва математикала шайчиб чеим­цIаси хIяракат дакIубирес хIяжатбиркур. Дахъалгъунти ишбархIила санигIятунира кавлан. Амма, илдира сагати лугIурбала технологиябачил дархдаси дирар. Дахъал санигIятуни деткайхъур. Пикриухъалли, челябкьлализиб шоферла санигIят беткахъес асубирар. ИшбархIи компьютерли дикути машинаби дакIудирули сари. Самолетуни ва гамурби жявлил илдани сари дикути. Амма, урехи хIебиахъес или адамтира гьачамлис барх башули саби. Челябкьлализиб илди хIяжатхIебиркур.
ДурхIни, пикридухъи, са­ни­гIят чеббикIая, хIушала гьуцI хIясибли. УркIилис хIей­гу­си хIян­чилизиб иштяхIра хIе­би­рар.