Гьалмагъдеш уржахъес

Гьаларван нушаб («Замана» га­зе­та­ла редак­цияла хIян­­­чи­­зартас) ДГПУ-лизи архIя дура­бер­кIес имкан­бакIиб.

Илар нуша филологияла факультетла студентуначил гьунидаира. АрхIяла мурад саб­ри ДПГУ-ла студентунала да­рган мезличи ва литератураличи гъира-иштяхI акIахъни, газеталичил илдала гьалмагъдеш уржахъни.
Нушаб дебали разили гьунибаиб ил факультетла преподавательти, деканна заместитель, мезанала кафедрала доцент Ильясов МяхIяммадхIяжи ВалихIяжиевич ва мезанала кафедрала доцент ЧIапIаева Раисат МуртузагIялиевна. Нушачилси уркIи гьаргси ихтилатлизиб илди дебали гIяхIти хIял-тIабигIятла адамти, дарган мезла шайчирти мурхьти багьудлумала мугIяллимти, чули бузахъуси санигIят ункъли балути ва устадеш лерти биъни итмаданал белгибиуб.
Балбуцличир МяхIям­мад­хIяжи Ильясовли нушачил студентуни тянишбариб.
Газетала культурала отделла редактор П.Кьурбановани илдачил иргъахънила хIянчи дураберкIиб. Дарган мезличи диги имцIадиахъес, саби-ургаб нешла мезли гъайбикIахъес мас­ли­гIятбариб. ХъамхIертур илини чула макьалаби яра наз­мурти газетализи дурхьахъес жибаресра. Дарган мез мяхI­камдарнилизи ва илди гьа­ладяхI дашахънилизи газетали кабирхьуси пайличилара буриб илини. Ахирличиб ле­хIир­хъутас сунела назмурти делчIун.
Дарган мезличи студентунала диги адилкьули, гIяхIси бяркъ бедлугули, дахъал дусмазиб бузули саби илди преподавательти, хаслира — М.Ильясов. Илис бикьридеш дирули сари МяхIям­мад­хIяжи Вали­хIя­жи­е­вичли дарган мезличил дарх­­дасунти декIар-декIарти дал­д­уцуназир, мажлисуназир жигарла бутIакьяндеш дир­нилира. Студентуначил илини мекелли халаси хIянчи дурабуркIуси сай. Нушани чебаира, илала сипталичил, жагали балкьаахъурси дарган мезла кабинет, бяхIяначир лерри даргала машгьурти поэтуни-писательтала су­ра­туначилти стендани.
Нешла мез гIягIниси тя­хIяр­ли дагьахъес къайгъи да­кIу­­­бирутала лугIили­зи­бадти саби илди преподавательти ри­­кIас­ли­ра, дила пикрили, къяна бет­хIе­рар.
Илкьяйдали разили, гьаннала гIергъира гьалмагъдеш уржахъес вягIдаладиубли, балбуц ахирличи бикахъира.