Багьудлумала кахIебурхуси урунж

ЖамигIятла гIям­рулизиб биб­­лио­текабани мягI­ни­чебси мер бурцули са­би. Биб­ли­о­те­­кабазир тарих­ла­шал бухъяна гьунчир де­кIар-де­кIарти миллатунала ва­кил­тани дусмадли учи­дяхъибти хабурти, буралаби, баянти, пасихIти пикруми… мяхIкамли дихIути сари. Гьар дус майла 27-личиб биб­ли­отекабала БархIи дура­буркIуси саби. Илала бекI­ли­биуб­сигъуна мягIна саби биб­­лиотекабани багьуд­луми, гIил­му ва культура гьаладяхI да­шахънилизи ка­би­хьибси пай­личила, жа­ми­­гIятла гIям­ру­­лизиб илда­ла мягI­ни­чеб­деш­­личила аргъахъ­ни.

1795 ибил дусла майла 27-личиб бегI гьалаб Санкт-Пе­­тербурглизиб Россия­ла пача­лихъла библиотека акIа­хъуб­сири. Ил бархIи хьулчили буцили, ду­ра­­бур­кIуси саби хасси байрамра.
Совет хIукуматла манзил библиотекабази дебали­ бахъал адамти башутири, сенахIенну чIянкIли илар ахIи студентунас ва школабази башу­ти дурхIнас хIяжатти жузи чинаралра даргес вируси ахIен­ри. Интернет­ли­зир электронный жузи да­кIу­диънила сабабли, гьанна биб­лиотекабази камли ба­шес ка­биили саби. Ам­ма Интер­нет­ли библиотекабала мер хIе­бур­­цу.
Майла 27 библиотекабазиб бузути хIян­чи­зарталара са­­нигIятлашалси байрам саби ви­кIалра къяна бетхIерар, се­нахIенну илдани, жяв замун­та­чибадал гIякьлу-дагьри­лашалси баркьудилизиб бузули, белгиси мер бурцули саби. ЦацахIели жузала халаси варачайзив чеввалкIи, се биркIусилра хIе­балули адам пикрумази гIе­ла­вир­кули вирар. Жузала фондличил ункъли тянишси биб­ли­отекарьли илгъуна адамлис ку­мекбиру, насихIят гIеббуру. Библиотекарьла хIянчи тухтурлаван яра мугIяллимлаван чебиулира хIебургар, амма илала бузерилис чихъси кьимат кабатес вирар.
ГIергъиси замана адамтани Интернетли­зиб халаси замана буркI­ни­личи хIер­хIеили, жузала кьадричебдеш бетахъили ахIен. Библиотекабани, илаб кабизурси багьудлумала ва пасихIдешла агили жузи дучIес дигантала уркI­базир тамашала хIя­ла­ни ал­кIахъу. Гьай­гьайрагу, илаб хIур­мат сархибти хIян­чизарти са­би бу­зутира. Библиотекарьтани сарра нуша литературала дунъялизи аркути, бел­чIес дигуси произведение баргахъес кумекбируси.
Чи саял XXI ибил даршдусла­ библиотекарь багьес багьандан, ХIурхъила шила хъар­шабси библиотекализир рузуси ХIя­ли­мат ГIябдуллаевачил ихтилат дура­бер­кIира.
— ХIялимат Хизриевна, библиотекала тарихличила бурили дигахъира.
— Библиотека бегIла гьалаб «Избат читание» ибси уличил 1939 ибил дуслизиб акIа­хъубсири. Ил нушала машгьурси поэт, писатель ва драматург ХIябиб ГIялиевла узи ГIябдулкьадирла юртла мерличиб би­ру­сири, кьанниван клублизи арбухиб­си са­би. Библиотекализиб гьаланачи Мя­хIям­­мад ГIямаров, кIинайс дила хала ду­деш МяхIяммад СягIидов, илис гIергъи ди­­ла хал­а неш ХIялимат Хизриева, гIур ГIя­­­рапат ГIя­либекова, дила дудешла рузи Ра­­зият СягIидова, илис гIергъи Па­тIимат Нур­­­бя­хIян­дова бузули калун. П.Нур­бя­хIян­до­­­ва­ни биб­лиотекализиб 27 дус хIянчи ба­риб­си са­би.
Нушала библиотекала жузала фонд халаси биънили, районна библиотекаби-ургаб илини кIиибил мер буцили са­би. Библиотекализирти жузала лу­гIи 15 азирличи абиркули са­би.
— Библиотекализир чум дус рузулри?
— Ну 2003-ибил дусличирад библиотекализир рузулра. 2005-ибил дусличи бикайчи ил ХIурхъила шила библиотека бирусири. 2005-ибил дусличирад районна лерилра библиотекаби филиалтачи шурдатур ва нушала библиотека районна шимазирти библиотекабала ургаб ХIурхъила библиотекала 16 ибил филиал саби.
— Школализир ручIуси замана нура дила зилантира жузи касес биб­лиотекализи гьаман дашули дирира. ИтхIели нушани гIяхIцад произведениеби делчIунтири. Сагаси наслулис жузи дучIес дигахъулив? Библиотекализи башули бирару, сегъунти тяхIяр-кьяйда гьанна?
— Бархьли бурасли, гIер­гъи­си замана библиотекализ­и башутала лугIи камбиубли са­би. Гьаннала дурхIнас жузи дучIес дигули ахIен. Жузачил ну школализи рашусира, илаб жузала выставка д­у­рабуркIули рирус. Им­цIа­ли­ван клублизи делхъла кружокличи башути биштIати дурхIнани кайсули бирар, илкьяйдали студентунира дугьабилзули бирар, чус сегъуна-биалра жуз хIяжат­би­кал­ли.
— Библиотекала жузала гIяхIси фонд лебнира дигеслигу. Илабси бегIлара буркьа жуз (древняя книга) сегъуна саби?
— Буралли, дуркьа жузала фондра камси ахIен. ЧебяхIси ВатIа дергъ бехIбихьес гьалаб, дурусли буралли 1924 ибил дуслизиб дурабухъунси жуз бегIлара буркьа бетаурли саби.
— ХIялимат, библиотекализир сегъунти далдуцуни ду­ра­д­уркIули рируда?
— Дусли гьачам районна багьудила ва культурала ор­ганизациябала вакилтала бу­тIакьяндешличил халаси балбуц дурабуркIуси саби. Илала дурабадра, гьар баз 6-7 балбуц дурадуркIули рирус: жузала выставка, тематический вечер, декIар-декIарти викторинаби, ихтилатуни, жузачила баянти, багьахънибала сягIятуни…
— Библиотекали районна ва респуб­ликала конкурсуначир бутIакьяндеш дирутив?
— Гьайгьайрагу, дирути са­ри. Коронавирусла чейхъуси изайчил бархбасунси ибкьс­и агили гьар секIал онлайн тя­хIярличи шурдатурхIели, нушанира гаджетунала кумекличил конкурсуначир бутIа­кьян­деш дирира.
ГIякьлу-дагьрила бузерилизи ахъибти хIурхъантала шилизиб илгъуна биб­лиотекара хIебиэсли ахIен, дила пик­рили.
ХIялимат, санигIятласи байрам­личил му­баракрирулри. ХIе­ла гIямрула гьунчир жузи багьудлумала ва пасихIдешла кахIебурхуси урунжли калаб!