Асилти уршбала у ахъли бихIниличи умут

Хайдакьла районна культурала центрлизиб хIебла призывла жагьилти гIярмиялизи гьу­ни­балт­нила шадлихъ бетерхур. Бал­буц­личир Хайдакьла районна бекIла за­мес­титель А.Мигьрабовли, Хайдакьла ва Да­ха­даевла районтала комиссар ГI.Ся­гIи­довли, дергъла ва бузерила ве­те­ран­тала Советла председатель З.Кьа­гь­­­ру­ма­новли, туризмала, жагьилтала по­ли­ти­кала, спортла ва культурала отделла начальникла къуллукъуни дузахъуси ХI.Ха­лир­­багьиновли, гIярмицунани, илдала бегI­­та­­ни ва гьалмагъунани бутIакьяндеш да­риб.

Балбуц улкала гимнличил абхьиб, илис гIергъи А.Мигьрабовли Хайдакьла районна бекIла, депутатунала корпусла ва сунела шайзибад гIярмиялизи аркьути жагьилти мубаракбариб.
«Нушани гьар дус жагьилти Россияла гIярмияла къяянази бурхьути саби. Илдани нушала биштIаси ВатIан чула гIяхIти баркьудлумачибли машгьурбирниличи дирхулра. Нушани чуйнара командиртачирад Баркаллала кагъурти касибти сари ва, нуша илди кагъуртани разидирутира. ХIушала бегIтала ва нуша лебталалра уркIби пахрули дицIесли, ВатIа гьалабси чебла ункъли таманбарили дигулра. Гьундури гIяхIдираб!» —викIи ил.
ГIярмицуначи насихIятла дугьбачил ГI.СягIидов дугьаизур ва гIярмиялизибси къуллукъ – гьарил жагьил адамла ВатIа гьалабси чебла саби или буриб.
«ГIярмиялизиб къуллукъбарни жагьил адамлис гъабзадешла школа саби. ГIярмияла къяяназиб къуллукъбируси жагьил адамли ВатIа ва халкьла гьалар жавабкардеш дихути диъни иргъули сай. Чебла ихъуси замана, къиянси агилизивад дураухъести тяхIяр-кьяйда дургахъес, вегIла гъайлис ва баркьудлумас жавабкардеш дихахъес, вегIла хъалибарг, гьалмагъуни, улка балтахъес бурсивируси сай. ХIушаб гьундури гIяхIдираб! 12 базла бухIнаб хIушани гIярмияла чIумаси бяркъ кайсниличи, хIурмат-кьиматличил чебла ахъили, хъули чардулхъниличи вирхулра», — викIи ГI.СягIидов.
«Халаси наслула шайзирад хIушала гIямрулизиб мягIничебси анцIбукьличил мубаракдирулрая. Хала дудешунала ва дудешунала гъабзадешла баркьудлуми хIушанира даимдирниличи вирхулра. Командиртала хъарбаркьуни ункъли тамандиреная, гьарил хъарбаркьличи чедетаили диреная, бегIтачила хъуммартидая ва хIушачи бихьибси игьдибар марбарес кьасбарая. Гьундури гIяхIдираб!» — викIи З.Кьагьруманов.
ГIярмицунала шайзивад гIярмиялизи жибарибтани халатала насихIятуни хъумхIертниличи, Дагъистанна марти уршбала у мяхIкамли бихIниличи, командиртала хъарбаркьуни ункъли тамандирниличи ва ВатIа гьалабси чебла ункъли ихъниличи умутбихьахъиб жагьси адам А.МяхIяммадовли. Илала гIергъи, гIярмиялизи бурхьути жагьилтала бегIтани чула дурхIнас насихIятла дугьби дурнилис баркалла багьахъур. Лебилра гIярмицунас районна администрацияла шайзирад хъумхIертести савгъатунира дедиб культурала центрла гIяртистунани концертла программара гьалабихьиб.