Динани-ургабси мажлис

Гьалабван, Хайдакьла районна Родни­ко­вый шилизибси дурхIнала арадеш къулайбирнила «Огонек» лагерьлизиб халкьани-ургабси, динани-ургабси, жагьилтала IX–ибил мажлис бетерхур.

Ил ибхьнилизир бутIа­кьяндеш дариб Хайдакьла районна бекI ГI.Темирбулатовли, ДР-ла Правительствола Председательла заместитель Р.ЖягIпаровли, ДР-ла миллатла ва динанала къуллукъунала шайчивси министр Э.Муслимовли, МяхIячкъалала ва Грозныйла архиепископ Варлаамли, ДР-ла Муфтийла кумекчи М.Саадуевли ва цархIилтани.
Балбуцла дазурбазив, гъайухъун ДР-ла Правительствола Пред­седательла заместитель Рабазан ЖягIпаров. Илини сунела дугьабизлизиб буриб, мажлис республикалис дебали мягIничебси биъниличила ва динани-ургарти бархбасуни гьаладяхI дашахъес ва цIакьдикIахъес халаси пай кабирхьули биъниличила.
«ИшбархIила замана дунъя барсбиубли саби, Россияла дазурбачиб паргъатдеш агара, ва миллатчидешличи къаршиси Украинализиб дявила хасси балбуц бетурхухIели, жамигIят цабиахъес багьандан чеимцIати къайгъни дакIударес гIягIнили сари. Западла улкнани миллатчиби ярагълабирули, нушала улкаличи къаршити къадагълуми далахъули саби — илди лерилра дурадуркIути сари Россия цIакьагарбарили, чус мутIигIбарес багьандан. БусягIятла манзил лебил Россия миллатла гьавкьяна-алав цабиубли, цIакьбикIни жагьилтани бегIлара мягIничебсилизи халбирули саби», — викIи вице-премьер.
Илкьяйдали ДР-ла Муфтийла кумекчи М.Саа­дуев­ли буриб, Западли, сагати цIакьаначил динна, адаб-хIяяла ва рухIлашалти хьулчни агардарес дигули дебали урехилати дугьабизуни тIинтIдирули биъниличила.
Нушала улкала динна вакилти цаси пикриличи бакIиб: цабиънили, цIацIати бархбасунани ва уржибдешлицун дар­шудеш мяхIкамбарахъес им­канби­кIахъниличила, дурабадси урехилис къаршидеш дирнила ва духIнарти масъулти сархибдешуначил арзес бирниличила. Мажлис нушала улкала хъархIерагардеш мяхIкамбарес ва узити республикабала даршути халкь батахъес багьандан Украинализиб бетурхуси хасси дявила балбуцла манзил дурабуркIуси саби. Ил багьандан илдигъунти тяхIяр-кьяйдализиб, лебилра жамигIятунала динна вакилтачиб чебси саби, чула къяяни цIацIадарес, зиддешуни хъумартурли, пачалихъ гIеббуцес ва гьатIира уржили барх бузес.