Гьариллис вегIла пикри гьалабихьес имканбикIур

Майла 25-личиб «Дагъистан» РИА-лизиб ДР-ла ЖКХ-ла, архитектурала ва лушнила министр Сулайбанов Артур ГIябдулманапович журналистуначил гьуниваиб ва республикализир къулайдарес хIяжатти объектунас адамтани тIамри деднила хIяракатличила буриб.

Министрла гъай хIясибли, лебил Россияли онлайн тяхIярли тIамри деднила хIяракатлизир 78 азирличибра имцIали дагъистанланни бутIакьяндеш дарили сари. Балбуц апрельла 15-личиб бехIбихьибсири ва майла 30-йчи бикайчи бухъянбилтIан.
ТIамри дедниличи, къулайдарес хIяжатти объектунала дурарад, дизайн-проектунира гьаладихьили сари. 14 дусла чедивси чидил-дигара адамли тIама бедес вирар.
Дагъистанна 9 шагьарли хасси хIяракатлизир бутIакьяндеш дирули сари: МяхIячкъала, Избербаш, Дербент, Каспийск, Хасавюрт, Къизлар, Къизилюрт, Буйнакъск ва Дагестанские Огни.
Https://05.gorodsreda.ru сайтличиб вегIлис гIяхIбизурси объект биркIуси саби. Цаибил яргализир чедидикибти проектуни гIямрулизир детурхахъу.
«ТIамри деднила хIяракатлизиб къулайбарес хIяжатси объект биркIуси саби. ГIергъиси дуслизир адамтани чердикIибти объектуни ункъдиру. Дагъистанлантани балбуцлизир жигарла бутIакьяндеш дирули сари ва саби хIербируси шагьарлизибси проектла черкадти чула пикруми дурули сари. ИшбархIилис республикализиб тIамри дедибти адамтала лугIи 78 азирличибадра бухъи саби. Гьайгьайрагу, ил дебали дигеси анцIбукьра саби. Балбуцлизир бутIакьяндеш дирути, нушала шагьурти гьаладяхI дашахъес виэсти пикруми-хIерани гьаладирхьути адамтас баркалла багьахъес дигулра», — викIи А.Сулайбанов.
ГьанбиркахъехIе, тIамри деднила хIяракат «Шагьарла къулайти шуртIри акIахъни» проектла дазурбазиб бетурхуси саби. Ириъла баянти хIясибли, ишдус Дагъистанна мер-мусаличирти 48 муниципалитетунала цалабяхъуназирти 223 объект къулайдирути сари.