«Нуша цати халкь сарра»

Сергокъалала районна Дегвала шилизиб бетерхурси худо­жест­волашалси пагьмуртала «Нуша дарх» бикIуси шад­лихъ­личир 13 хъали­баргла ансамбльли бутIакьяндеш да­риб.

ХIязлис ахIенгу, Сергокъалала район далайчибала ва делхъла устнала ватIайзи халбируси. Хъалибаргунала ансамбльтала лу­гIи илаб 30-йчи абиркули саби. Ил секIайс бикьрили бетаур дура­бер­кIиб­си шадлихъра.
Сценаличир зайдухъахъун даргантала гьаларла далуйти, хъалибаргла гIядатуни чедаахъиб. Илди-ургар лерри: виштIаси дурхIя сирила каркьнила, мекъла ва цархIилти гIядатунира.
Адамтала уркIби хIяйрандиахъуб Мургукла шилизибадти Ханакаевхъала хъалибаргли гьалабихьибси, дебали мурхьси ва пашманси мягIна бухIнабуцибси, сценкали. Дергълизив урши кавшили сай или кагъар бакIибси нешла децIла кьутIкьудешличила илаб бурулри. Амма ахирличив урши мицIирли хъули чарухъи, далай-делхъличил ва ахирагарси разидешличил сценка таманбиуб.
Дебали дигесили бетарули саби илдигъунти далдуцуначир биш­тIати дурхIнанира бутIакьяндеш дирни. Масала, Мургукла шилизибадти МяхIяммадовхъала ва ХIурхъила шилизибадти СягIидовхъала хъалибаргунала ансамбльтазиб урчIем-урчIемал дурхIя лебри.
Халкьла гIядатуни, пагьму наслу­ли­чирад-наслуличи диахъни, хъа­либаргунала ансамбльтала бекI­либиубсигъуна бетуцли бетарули саби.
Шадлихъ таманбирули, назму белчIун Мяммаулла шилизивадси ГIялибек Идрисовли ва «Нуша дагъистанланти — цати халкь сарра» ибти дугьбачил балбуц ахирличи бикахъиб.