Икьалабарахъес хъарбариб

Дагъистан Республикала БекI Сергей Меликовли бургъантала дурхIнас икьалабарахъес республикала Правительстволичи ва Парламентличи хъарбариб. Иличила илини багьахъур Украинала мер-мусаличиб бетурхуси дявила хасси балбуцлизиб алхунти бургъантала хъалибаргуначилси гьунибаъниличиб.

Ил кумек гIеббиахъуси саби школала гIямруличи ад­хIебаибти дурхIнас хасдарибти учреждениебази­ дурхIни кьабулбирухIели, вузанази ва сузанази жагьилти кабурхухIели или багьахъур ДР-ла БекIла пресс-службализиб.
Регионна БекI С.Меликовла гъай хIясибли, муруй республикала дурар къуллукъуни ихъни багьандан, Дагъистаннизир хIеррируси ургъанна хьунуйс виштIаси дурхIнала анхълизи урцнила хIекьлизиб гьархIебизнила анцIбукьуни диуб. Илдигъунти хIе­ди­ахъес илини ДР-ла Халкьла Собраниелизи бургъантала хъалибаргунас хIяжатси кумек гIеббиахъес им­канбикIахъуси хIукму кьабулбарахъес тиладибариб.
Иличи че, муниципалитетунала цалабяхъунала бургала гьала тIашбатур илдигъунти хъалибаргунала масъулти пикрила дайлар дихIяхъесра.