ГIяхIти баркьудлуми дахъдааб!

Дагъистанна газетабала ва жур­нал­тала издательствола Юрт­ла, «Замана» газетала агьлу мер­ла­биуб­си гехIъибил дерхIла балконничи ве­та­цIалли, шагьарла жагати суратуни хIулбала гьалар дакIудирули сари. Ак-гёль шарара, ил-алавти дахъал дерхIаначилти юртанира, чедиб чебиуси Таркила шира, машинаби дет-сад­дашахъес гьамадли биахъес барибси мя­вара, илала дайлабси памятникра ца шайчир чедиули сари. Мякьлаб бяхIчили, дебали жагаси мижит саби. Урхьула шайчивяхI хIе­ри­залли, сагали делшунти, ахъти, жагати юр­та­нала вацIа, гьарахълаб лямцIбикIули урхьу чедиули сари.

ЖумягI бархIи хIерила замана балконничи ретацибхIели, мижит-алав цаладикибти дахъ-дахъал машинабани уркIаира. Илдани лебил мижитла алавла, Ак-гёль-алавти гьундури, издательство-алавти лерилра мер-муса, урхьуличи кабаайчи аркьуси гьунила дуб гарчли дицIилри. Бахъал адамти мижитлизи хIерила дехIибайчи букьес гьалаклири.
Мижитлизи бахъал адамти башули чебаили, дила уркIи ряхIятбиуб. «Мижитлизи башули булгути, Аллагьлизибад урухкIути адамтани дунъяличиб гIяхIси ахIи, вайси секIал хIебиру кьалли. АлхIямдулиллагь, дунъя, хаслира – Дагъистан, гьар шайчибад гIяхIбулхъан, нушала чеалкIуси наслулис гIяхIси дунъя бетарар». Илдигъунти уркIи-хIял ряхIятбирахъути пикруми дакIиб уркIиличи.
Чумал дус гьалав, телевизорлизив гъайикIуси нушала хIурматла муфтий ГIяхIмадхIяжи ГIябдуллаевлизи, гьар дус хIяжлизи башутачила сунела пикри бурахъес суал бедибсири.
— Башаб хIяжлизи, вецIна бякьунхIели гьачам вякьунсилагъуна хIяж бетарар, чус хайри каснилизибра селра вайси агарагу, — жаваб бедибсири нушала муфтийли.
ИтхIели вачарличи хIяжлизи башули саби ибти гъай-мез лертири халкьла ургар. Илкьяйдали гьарил секIайзиб гIяхIдешра чебиэс гIягIнили саби, сенахIенну сунечила сай ну вайсира, вайтани виркьусира, викIуси адам вирар или гьанбиркули ахIен наб.
Лебилра мижитлизи башутазибад, гIяхIцад адамти бархьси Аллагьла гьунчи кабизурли биалли, дунъяличир гIяхIдешунира имцIадирар.
Дунъя гIяхIбухъахъес багьандан адамтани гьар бархIи, гьарра шайчирад гIяхIдешуни дирес чебси саби, виралли баркьудиличил, гIур гъайличил, гъайличил къиянни биалли, пикрумачил. Илкьяйда бахъла гIяхIдешуначилцун бирар дунъя гIяхIбухъахъес. Гьар бируси секIал халкьла баркалла багьандан ахIи, Аллагь багьандан биралли, лерил секIал далкадиркур.
Ну вецIну кIира дерхIла юртлизир, бегIлара чедир хIеррирулра. Ил юртлизирти подъездуни мурталра-декIар умули хIедирар. Аллагь багьандан или, дуслизир кIина-хIяйна чедирад уди кадаайчи лерилра ганзухъуни ушкули рирус, имцIаливан Хала бурхIнала байрумтас гьалар, муридешунала садакьа бучес башути дурхIнас, ганзухъуни умули диахъес багьандан. Аллагь багьандан ил хIянчи биралли, илкьяйда хIебирути унрубачилра даршули кавлули сай. Аллагь набчивад чевверхаб, иличила бурули или, цархIилтазира илкьяйда барахъес хьулрикIухIели бурибси саби. Илгъуна гIяхIдеш барес гьарил хьунул адамлизиб гьунар леб. Илдигъунти камти секIайчирад сари, дахъал гIяхIдешуни дехIдирхьути. Чинабад-биалра дурабад нушачи гIяхIдешунала мухрачил чилра хIякьян, нушала ВатIайзиб бетаруси гIяхIдеш нушала пикрумачира баркьудлумачира хъарли саби.
Дурхъаси Рабазан базла дуббуцарира, дирути дехIибалара, гIяхIти баркьудлумира ЧевяхIси Аллагьли лебталалра кьабулдараб. Дунъяличиб гIяхIдешцун бирахъес гьариллис, Аллагьли ахъри ва гьунар бедаб.