Тянишбиэс имканбикIур

Апрельла 27-личиб «Россия – дила тарих» тарихлашалси парклизиб «НАТО. Хроника жестокости» бикIуси выставка абхьили бирар. Дагъистан ил дурабуркIуси 23 ибил регионни бетаур.

Тарихлашалси парклис бекIдеш дируси Ти­мур Велихановла гъай хIясибли, экспозицияла ку­мек­личил адамтас СССР-лис ва илала шали бурцутас къаршидеш дарес багьандан акIахъубси дявила блок­ла тарихлизирадти баянтачил тянишбиэс им­кан­бикIур.
«Выставка июньничи бикайчи бухъянбилтIуси саби. ГIядатлибиубливан, ил мультимедийный жу­ра­личил бетурхар. Илар гьаладихьили дирар ТАСС-ли ва «Россия сегодня» МИА-ли дучибти архивла суратуни ва видеоби. Илди тарихлашалти документуни, баянти сари. Ил матъал бузесаэс пикри саби, илкьяйдали — ил бяхIчибизлизир даим далдуцунира дурадуркIес», — викIи Т.Велиханов.