Гъабзадеш багьандан

Чинаб-биалра ду­бур­ла ши­ма­зибадти урш­бани мурталра гъаб­­задешла баркьудлуми ду­ра­­дуркIути сари. Бурули би­­­раргу, къияндикибхIели ба­луси саби гIяхIгъабзала хIял или. Илкьяйдали багьадур­та­­ла хIял багьес имкан­ба­кIиб ишди бурхIназир Ук­раи­­­­нализир хасти ­дал­ду­цу­н­и­ дура­дуркIухIелира. Су­не­чи хъар­­барибси ункъ­ли та­ман­би­руси ургъан Да­ха­­даев­л­а районна Зу­бан­чила ши­ли­зи­вад­си Зугьраб ГIя­лиев «Дя­вила анцI­­­бу­кьу­назив де­кIа­рухъни ба­­гьандан» ибси ме­дальличил ша­­ба­гъатл­а­варили сай ишди бурхI­­назив.

Зугьраб ГIялиев, сай акIуб­си шилизиб урга даражала ба­гьуди касили гIергъи, Сара­тов­лизибси РФ-ла МВД-ла духI­­нарти къуллукъунала гIяс­кур­тала институтлизи керхурсири. Иличи отделениела командирла, взводла командирла заместительла къуллукъуни хъардарибтири.
Школализив ва институтлизив учIухIели, илини жигарла бутIакьяндеш дирутири спортла декIар-декIарти абзаназир. Институтлизив учIухIели ил азадли мушулвашнила шайчиб спортла мастердешлизи кандидат ветаур.
Институтлизиб белчIуди хъа­­раахъурли гIергъи, учебный ба­тальонна взводла командир варили, къуллукъ даимбарахъе­с багьандан Дальневосточный дявила округлизи вархьибсири ил.
2013 ибил дусличивадли 2015 ибил дусличи бикайчи учебная ротала командир сайри, 2015 ибил дусличивадли 2017 ибил дусличи бикайчи Дальневосточный дя­вила ок­руг­ла ДухIнарти гIяс­­куртала учебный центр­ла на­чальник сайри. 2017 ибил дусла декабрьличивадли иш­бар­хIи­ли­чи бикайчи Хаба­ровск шагьарла Миллатла гвар­­дияла дявила частьла коман­дирла 1-ибил за­­мес­титель сай.
Зугьрабли гIибратличил къул­лукъбирниличил барх спорт­лизирра сархибдешуни ди­рахъули сай. Ил Хабаровскла крайла федеральный округла ММА-ла шайчив хIяйна чемпион ветаурли сай.
«Выпускник – школала пахру» ибси проект гIямрулизиб дурабуркIули, ил учIули калунси школали Зугьрабличила материал цалабяхъиб ва школала жаняхIлизиб стенд балкьаахъурли саби.
ИшбархIи Зугьраб ГIя­лиев­ли Донбасслизибти дар­шути халкь балтахънила баркьудила шайчибси хасси балбуцлизир бутIакьяндеш дирули сай. Иличи хъулиб хIерли саби бегIти, хьунул ва урши.