Тухтурти абилкьуси

Нуни балуливан, 1932 ибил дус­лизиб, ДАССР-ла Халкьла ко­мис­­сартала Советла хIукму хIя­сиб­ли, Дагъистаннизиб мединститут аб­хьиб­си­ри. Илаб руркъутири медицинала са­ни­гIя­ту­на­чи Северный Кавказла лерилра рес­пуб­ли­кабазиб бузес гIягIнити тухтурти. Ил аб­хьибти дусмазиб институтлизиб лебси ца лечебный факультет сабри. Илала цаибил курслизи бурцути 150 студентцун сабри. Институтла кафедрабала заведующийти ме­дицинала гIилмуртала кандидатуни саб­ри.

70-80-ибти дусмазиб институт дебали гьалабяхI арбякьун. Ил нушала улкала бурибси мединститутли бетаур. Абхьиб сагати факультетуни, илди мерладарес тIашдатур юртани, илдала лугIилизиб – учебно-лабораторный корпусра. ДРКБ-ла отделениебира дахъдаиб, илдачил дарх – илди мерладарес юртанира. Институтлизир гьалар агарти цулбала ва биштIатала тухтурти руркъути факультетунира абхьиб. Институтла кафедрабала заведующийла къуллукъличиб чIянкIли гIилмула докторти ва профессорти сабри бузути.
Наб гьандиркур итди дусми. ИтхIели Дагъистанна мединститут нушала улкализирти бегIлара гьаркьяти вузаназибад цали бирусири. Илабад дурабухъунти тухтурти улкала гьарил мерличи бузахъес бурхьутири. Илдани илаб чула хIялалси хIянчиличил халаси хIурмат сархусири.
Новосибирскла областьлизиб гIярмия­лизиб къуллукъбируси наб нушала дявила частьла тухтурли узуси кIарахъан урши къаршиикибсири. Нушала мединститут таманаибси ил гIярмиялизиб къуллукъбарахъес вархьибсири. Нушала частьлизив дебали халаси хIурматла офицер сайри ил. Старший лейтенант СултIанбеков частьла командирли цархIилтасра гIибратли урули вири. ИтхIели ил тяхIяр сабри лебилра улкализиб: чинабалра дебали гIяхIти тухтуртази халбирутири Дагъистанна мединститут белчIунти.
Гьанна Дагъистанна мединститутлис университет бикIули саби. Илаб белчIуди касибти нушала улкала медицинала учреждениебазиб дебали халати хIянчурбачиб бузули саби. Леб илди дурала улкназибра. Ишав урес вирар Д.СягIидбеков – Римла университетла медицинала факультетла профессор.
БусягIят Дагъистанна медицинала университетлизиб 5000-личибра имцIали студент бучIули саби, илдала лугIилизибад 100 дурала улкализибад. Университетлизиб 703 преподаватель бузули леб. Илдала лугIилизибад 66 профессор, 179 доцент, 116 медицинала гIилмула доктор, 418 медицинала гIилмула кандидат саби. ДГМУ-ли 27 азир адам тухтурла санигIятличи бегIбарили саби.