Украинала миллатчибала яргаличилти гьир-кус

«Война с фейками» телеграм-каналли Maxar компанияли спутниклизирад касибти сари или тIинтIдирути Бучилизирадти суратуни къалпла диъни ашкарбиахъуб. Ташмишдеш алкIахъути суратунани, чулира, валлагь, даршути адамтала кьаркьлуми Бучила кьакьурбазир мартла 11-личирад лерри ибси багьахъниличилти, Америкала гьар жумягIлизиб дурабулхъуси New York Times газетали тIинтI­дарибтири. Газета биалли, спутниклизирад касибти суратуначи хъарихъули саби, Maxar компанияли гьаладихьибти.

Бархьдеш кабизахъес или гьаладирхьути суратунани ташмишдеш алкIахъули сари. СенкIун Maxar компанияла спутникунала суратуни 50 мегабайтла дирар, чузирра дибгIянти секIал чехIедаэсти. Амма, ашкарливан, СМИ-бани пайдаладарили сари кIиналира-сера халати суратуни – 120 мегабайтла.
Компанияли Россияла ва Белоруссияла гражданинтас илди сура­туни асесра имкан хIелугнилира ташмишдеш алкIахъули сари.Лерилра суратуни мартличир дарсдарили, илдала даража балу-балули гIяшбарили биэс асубирар, илди цали ца тикрардирни хIебагьахъес багьандан. Садукибти далилтани чебиахъуливан, суратуни мартла 31-личир касибтили диэс асубирар, Россияла гIяскурти Бучилизирад дураили гIергъи.
«Украинала миллатчибала (нацистунала) яргаличилти гьир-кус. ИшбархIи илдани балахъули саби, Россияла гIяскуртани Краматорскла мегьла гьунила вокзалличи «Искандерлизибад» бяхъ чегахъили саби или, амма илмадан россиялантани сетьлизиб ракетала сурат баргиб, сабира, ашкарбиубливан, Украинала сабси. Эгер илди суратуни хIедаргибти диалри, нушаб Западла СМИ-бани «Бучи-2» чебиахъусири ва Россияла гIярмияла кьяркьдешличила къянала хабурти ва разиагардешуни тIинтIдирутири», — анцIбукь баянбирули саби журналист Исрапил Исрапиловли, ДНР-лизи дураберкIибси пресс-турла бутIакьянчи.
И.Исрапиловлис гIячихъли саби, Западла СМИ-бас Бучилизиб адамти алхнилизиб Россия гIяйиблабарес дигни. Журналистла пикри хIясибли, Россияла багьахънибала шайчибти хIянчизартани камли иргъули саби, дергълизиб чедибдеш сархес багьандан, дявила майдайчив вархьли вяшикIни баибси хIебиъниличила, ва дявила манзилла тяхIяр-кьяйдаличи шурдухъес гIягIнили биъниличила.
Бурес гIягIнибиркур, РФ-ла оборонала Министерство Киевла гIяйибтала хIекьлизиб гъайбухъунсири ва Бучилизирти гьир-кус Киевли Западла СМИ-бас чебиахъуси спектакль биънилис лайикьти далилтира садукибтири.