Чедибдешличила хъумхIертехIе

ЧебяхIси ВатIа дергъ таман­биуб­хIей­чирад 77 дус дик­нилис хасбарибси «Гьан­би­­кунала анхъ» бикIуси бал­буц гIеб­буциб даргала рай­он­та­ни­ра.

***
Хайдакьла районна администрацияла, культурала, багьудила, арадеш мяхI­кам­­бирнила учреждение­бала хIян­чизартани, школабала бу­чIантани ва саби гIя­хIъу­ла­тала кьукьнани, балбуцла дазурбазиб, дебали халаси хIянчи дураберкIиб. Жа­ми­гIятла мер-мусаличи илдани 120-личирра им­цIали галга удатур.
Иличи че, шимазибти адамтани ва школабала бучIантани чула мер-мусаличир гIинцла, хъярла, бягIлила, махъла ва хурла галгуби удатур, дявила авлахъличибад чархIебиубти дудешунас ва хала дудешунас хасдарили.
«Чедибдешла БархIи гъамбикIухIели, нушала улкализир гьар дус ил бархIилис хасдарили дахъал галгуби удалтути сари. Школабала бучIантанира илизир бутIакьяндеш дирни дебали дигесли саби. СенахIенну, чула тарих хIебалути дурхIнас гIямрулизиб мер баргесра къиянни бирар. Ил багьандан, нушанира гьар дус ил акция гIеббурцули ва жигарла бутIакьяндеш дирули дирехIе», — викIи районти-ургабси Мажалисла школа-интернатла директор Кьасум НухIкьадиев.

***
Дахадаевла районнизибра балбуц гIеб­буциб багьудила лерилра учреж­де­ние­­бани, сунелара дазурбазир декIар-декIарти шимазир 500-цад галга удатурси.
«Жагьилтас чула тарих балес чебиркур. Чебиуливан, балбуцлизир илдани жигарчерли бутIакьяндешра дирули сари», — рикIи районна бекIла заместитель А.ГIябдуллаева.
Цаибти галгуби удатур Меусишала, Трисанчила, Сагаси Уркарахъла, Шаласила, Морскоела шимазир.

***
Ахъушала районнизибра ил балбуц жигарчебли бетурхули саби. Му­хIе­ла шантира «Гьанбикунала анхъ» балбуцличи бархбикиб.
«Шантани чула сурсатунас галгубала 200 мархIя ва илди алавдуцес хIяжатти секIал асиб. Илди 2100 кв.метрла чIябарличи удатур. Илкьяйдали, МухIела шилизи аркьуси гьунила дубла Сергокъалала вацIала хозяйстволи гьаладихьибти ясеньна 120 мархIя ва Дербент шагьарла «Анжелика» агрохолдингли дедибти павловнияла 70 мархIя удатур», — буриб МухIела шила бекI Ислам Муртазаевли.
Илдигъунти далдуцуни районна цар­хIилти шимазирра детурхар.