Чедибдеш сархиб

Гьаларван «Да­ха­даевла район» МО-ла спортла стадионничир школала гIямрула дурхIнала фут­болла абзани дурадеркIиб. Илар бу­тIа­кьяндеш дариб районна гIяхIцад шко­лабани: илди сабри 5-8-ибти клас­су­нала дурхI­ни.

Абзани дурадеркIилри «Школабазиб фут­бол гIеббуцни» бикIуси ДР-ла проект хIясибли.
Жигарла бутIакьяндеш дариб ва гьаларти мерани сархиб КIишала ХI.Су­лай­бановла уличилси школала никIа спорт­сментани. Жюрили каибти баянти хIясибли:
5-7-ибти классунала командабани 1-ибти мерани сархиб, 6-ибил классла команда 3-ибил мерличи лайикьбикиб. Илди районна руководствола шайзибад ХIурматла Грамотабачил шабагъатлабариб.
Футболла командаби хIядурдарес чула цIа­кьани ахIерахIедариб физкультурала дурс­ри кадирхьути МяхIяммадхIяжи Мя­­хIям­мадовли (ОБЖ-ла руководитель) ва Рабазан МяхIяммадовли (школала дирек­то­р). ДурхIнала устадеш ахъдуцести мас­ли­гIятуни гьаладихьиб КIишала дахъал ша­лубар гимназияла физкультурала му­гIял­лимти Абубакар МяхIяммадовли ва ХIя­жи Бя­хIяммадовли.
— Хаслира наб гапбарес дигахъира 5-ибил классла футболистуни Мурад Мя­хIям­мадов, Закариге БяхIяммадгIялиев, ГIях­I­мад МяхIяммадов, — викIи М-ХI.Мя­хIям­мадов. – Илдани устадеш чедаахъибтира ца ити ахIенри, сенахIенну ил гьар бар­хIила къиян сабри. Каникултала манзилра илди гьаман школала майдайчиб камхIебири, учительра живарили, футболла хIязани думжахъи.
— Дила уркIи разибариб 7-ибил классла футболистуни МяхIяммадбяй ЯхIъяевли ва ТIагьир ГIяхIмадовли. Футболла хIязлизир дузахъути уюнти илдани устадешличил чедаахъиб. Илала дурабадра, илдани цахIнаб команда бетаахъесра, илар бутIакьяндеш дарести дурхIни декIарбаресра бажардибикиб. Ну вирхулра фотболличи дурхIнала гъира гьатIира бугабикIниличи, — сунела пикри буриб Р.МяхIяммадовлира.
ИшбархIи чедибдеш сархибти командаби ДР-лизир гъамли детурхути футболла абзаначи хIядурдикIули сари.