ГIядатла ахIенсили гьаларизур

Ишди бурхIназиб МяхIячкъала­ли­зибси Къумукъла театрлизиб Дагъистанна миллатла поли­тикала Министерствола ва хьунул адамтала Союзла сипталичил Дагъистанна халкьла поэт Фазу ХIямзатовна ГIялиева акIуб­хIей­чи­рад 90 дус дикнилис хасба­рибси лебил республикала хьунул адамтала мажлис бетерхур.

Театрла зал жагали бегIбиубти хьунул адамтани гарчли бицIилри. Балбуц дурабуркIутани халаси хIядурдеш барилри, ил ахъси даражализиб бетерхахъес багьандан.
Фазу ГIялиевачила чула пикруми дурули гъайбухъун республикала халкьла ургаб машгьурти бахъал адамти; Дагъистанна хьунул адамтала Союзла председатель И.Маматаева, «Тарихла ва культурала рухIла давла» бикуси жамигIятла организациялис гьуни чебиахъуси П.БяхIяндова, Дагъистанна писательтала Союзла председатель М.ГIяхIмадов, гIурра бахъал цархIилтира.
Заллизи кабиибтас, жагадешличил гьунибаъни бетаур, дахъал дусми гьалаб касибси, Фазу сегъуна сарил чераахъибси кинофильм. Илар Фазу ХIямзатовна гIядатла ахIенси хьунул адамван гьаларизур.
Дагъистаннизиб бахъал хабарла далайчиби лебтири, гьаннара леб, амма сунела пагьмуличил лебтазирадалра декIаррулхъули сари, Марьям Дамдамаева. Илкьяйда бахъал поэтуназирад декIарли гьанрушес вирули сай, сунела пагьмуличил, гьаррра шайчибад халкьла уркIбази гьуни баргибси, Фазу ГIялиевара.
ХIербикIутас жагали балкьаахъурси дугьабиз гьалабихьиб «Дагъиста хьунул адам» журналла редакцияла хIянчизартани.
Фазула назмурти делчIун Дагъистанна хьунул адамтала Союзлизи каберхурти, Фазуван сабира гапличи лайикьти хьунул адамтани. Илдани гьалабихьибси дугьабизлизир Ф.ГIялиева гьарли-марли халкьла поэтван чераахъили сари.
ХIербикIутас гIяхIбизур Россияла Федерацияла Урибси гIяртист Т.Курачевли Фазу ГIялиевала гъайличил нешличила белчIунси далай.
Фазула урши Жамбулат Мусаевли бекIдеш дируси хабарла «Лезгинка» ансамбльли рурсбала делхъла, жагали балкьаахъурси композиция чебаахъиб. Илаб нуни, гьанналауб пикрихIебарибси шали, Дагъистанна культурализир халкьла гIямру секьяйда гьаргдирулил хIясиббарира. Рурсби шинничи дихути къянурбачил булхъулри. ДяргIибти шинни дицIибти къянурбани хьунул адамла арадешлис зарал хIебарахъес, халкьли угьайхъанти пикридарили ва дузахъули кали сари. Хъулир илди чебхьлала мерличирра дузахъутири. Композициялизир жагали дарибти делхъла хасти палтарла ца бутIаван чедаахъилри.
Мажлисличиб хIербикIутас концертла халаси программа гьалабихьиб.

Дахадаевлантанира бутIакьяндеш дариб
Ил мажлислизир жигарла бутIакьяндеш дариб Дахадаевла районна культуралара багьудилара управлениебазиб ва районна шимала администрациябазиб бузути хьунул адамтани; Уркарахъибадти — Райсат Аттабековани, Райсат ГIябдуллаевани, Магьият МяхIяммадовани, Зубанчирадси —Зульфия ГIябдулманаповани, Трисанчилизирадси — Шишей Чуруховани, КIишабадти — Бурлият МяхIяммадовани, Разият Хизриевани, Меусишабадти — Земфира Юсуповани ва ЖумягI Асадуллаевани. Илди лебилра районна культурализи ва экономикализи гIяхIцадла пай кабихьибти халкьли балути ва гьарра шайчибад гапличил гьанбуршути хьунул адамти саби.
Заллизирад дурадухъунхIели мажлисличи хIядурбарили жагабарибси театрла жаняхIлизиб лебталалра ургаб дигеси ихтилат бетаур. ДураберкIибси балбуц лебтасалра гIяхIбизурлири ва ил хIядурбарибтас баркалла бикIулри.
Иличирра зумали цаладиркес замана баргес биалри ибси пикрира гIелаб калун.