Аллагь уркIилавси адам сай давлачевси!

УркIила малхIямдеш, ряхIмучевдеш, адамдеш – «гIяхIбаркьла баркьуди» ибти дугьбала духемличи гъамтили детарули сари. Селичилра хIерхIеили, цархIилтас кумекбарес гьалакти адамти бирутири сезаманалра. Илди халаси хIурматличи лайикьтира саби, сенахIенну машгьурдеш яра халкьла кьимат сархес ахIен илдани гIяхIбаркьла баркьудлуми дурадуркIути.

Гьайгьайрагу, нушала республикализиб мурталра бирутири ва гьаннара леб уркIи гьаргти, кумекличи музабухъес хIядурти, культура, гIилму, медицина ва цархIилти кьялуби гьаладяхI ардукес къайгъни дакIудирути адамти. Хайдакьла районна Сурхачила шилизивадси МяхIяммадрасул Юсупов сархибдешуначил гьалавяхI вашес дигуси адамлис кумекла някъ гьабуцес даим хIядурли сай. Гьар дус апрельла 13-личиб дурабуркIуси Баркаллала БархIила байрамлис гьалаб адаблашалти къиликъуначилти МяхIяммадрасул Рабазанкьадиевичлис баркалла багьахъес дигулра.
Иш белкIла игитла тухумтани бурни хIясибли, алавти адамтас кумекбирис ибси хьул илала уркIилизиб виштIахIелил акIубсири. БегIтани уршилизир бархьдеш дигахънила, децIра разидешра дарх дуртIнила, ряхIмучевдешла, кумекличи музаулхънила къиликъуни адикьур. ХалаваибхIели диахъубти сархибдешунани цагьатIи мягIничебси къиликъ акIахъуб – сахаватдеш. Сахаватдеш давлала хьулчилизи халбирусири жявхIелила пасихIкартани. Гьайгьайрагу, ил ЧевяхIсини бедлугуси хасият саби. Сахаватдеш гьарил адамлизиб бируси ахIен.
МяхIяммадрасул Юсупов школализив учIухIелира цархIилтазивад декIарулхъусири. Дарс батурли къалабали арукьес хIяжатбикибси мугIяллимла тилади хIясибли, М.Юсуповли халаси рузила класслис дурсри кадихьибси анцIбукь бархли биубсири. Буралли школализив ил дебали ункъли учIусири ва чедирти классунала дурхIнас буланра кумекбирусири.
Буйнакъсклизибси школа-интернат мургьила медальличил таманбарили, МяхIяммадрасул Рабазанкьадиевич Саратовла политехнический институтлизи керхурсири. Вуз ункъли хъараахъурси жагьси специалист, машинабала гьундури лушес Сургутлизи арякьунсири.
ВахъхIи инженер-строительли, лушнила мастерли, кIинайс прорабли, производствола отделла начальникли ва «Запсибдорстрой» трестла 108-ибил машинабала колоннала бекIливиубсигъуна инженерли узули, халати устадеш касиб ва бузерила ахъанайтачи ваиб. Сургутлизирти аргъ-бархIиличи хIерхIеили, 1991 ибил дуслизив М.Юсуповли гьундури лушнила «Автодорстрой» фирма акIахъуб ва илис бекIдеш диран ветаур. Фирмалис ит манзил улкализир кадикибти лерилра къияндешуни чекасесцунра ахIи, хIянчила мерани мяхIкамдаресра имканбакIиб. «Автодорстрой» ЗАО самолётуни урцахъуси ва кадиръахъуси, транспортла ва мегьла гьундури, гумурби лушнила, илди лутIи-хьулчиличирадал сагадирнила хIянчи дурадуркIули, бузули саби.